Ασωπός: Δικαίωση των πολυετών προσπαθειών των κατοίκων

28 04 2010

ΠΗΓΗ: ΣΚΑΪ

Επιτέλους καθαρό νερό από το Μόρνο σε Θήβα και Οινόφυτα

Αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους για τον Ασωπό θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε από την υπουργό Περιβάλλοντος. Παράλληλα, η κ. Μπιρμπίλη ανακοίνωσε τη δέσμευση της ΕΥΔΑΠ για τροφοδοσία – τα επόμενα τρία χρόνια – της Θήβας και των Οινοφύτων με νερό αποκλειστικά από το Μόρνο, αλλά και τη δρομολόγηση των απαιτούμενων έργων για υδροδότηση με νερό της ΕΥΔΑΠ των οικισμών Ελαιώνας και Νεοχωράκι.

Ειδικότερα, με την ΚΥΑ θεσπίζεται ως ανώτατο όριο εξασθενούς χρωμίου τα 3 μικρογραμμάρια ανά λίτρο και καταργείται η απόφαση του 1969 που προέβλεπε ότι ο Ασωπός είναι αποδέκτης λυμάτων.

Επίσης, απαγορεύεται η ρίψη αποβλήτων από τις βιομηχανίες οι οποίες εντός του έτους υποχρεούνται συμμορφωθούν με τις περιβαλλοντικές διατάξεις και συγκροτείται γραφείο επιθεωρητών περιβάλλοντος στα Οινόφυτα, στην ευθύνη του οποίου εντάσσονται και περιοχές εντός της υρδογεωλογικής λεκάνης του Ασωπού, όπως η Μεσσάπια Εύβοιας καθώς και άλλες περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα εντός των διοικητικών ορίων της Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση θεωρείται δικαίωση των πολυετών προσπαθειών που κάνει η ομάδα των κατοίκων, με επικεφαλής τον πατέρα Γιάννη Οικονομίδη και το χημικό μηχανικό Θανάση Παντελόγλου.

«Αυτό που γίνεται στον Ασωπό είναι πιλοτικό πρόγραμμα για όλη την Ελλάδα. Ό,τι ισχύει εκεί θα ισχύσει για όλα τα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ καθηγητής κ. Ανδρέας Ανδρεαδάκης.

Αναλυτικά

1. Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύθηκε ότι για τα επόμενα 2-3 τουλάχιστον χρόνια θα μπορεί, με κατάλληλο χειρισμό των αποθεμάτων της και του δικτύου, να τροφοδοτεί τόσο τη Θήβα όσο και τα Οινόφυτα με νερό αποκλειστικά από το Μόρνο, η ποιότητα του οποίου είναι απόλυτα συμβατή με την υφιστάμενη υποδομή των συστημάτων επεξεργασίας (διύλισης) στις δύο περιοχές. Για την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου, μετά την παρέλευση της τριετίας, συμπληρωματικής υδροδότησης από την Υλίκη οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα αναβαθμισθούν κατάλληλα.

2. Δρομολογούνται τα απαιτούμενα έργα για υδροδότηση με νερό της ΕΥΔΑΠ των οικισμών Ελαιώνας και Νεοχωράκι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ποιότητα του νερού από τις γεωτρήσεις. Για το σκοπό αυτό, με συνδρομή της ΕΥΔΑΠ θα κατασκευασθούν άμεσα οι απαιτούμενοι αγωγοί τροφοδοσίας των δικτύων των δύο οικισμών από τα διυλιστήρια της Θήβας. Παράλληλα, για πληρέστερη εξασφάλιση της επάρκειας θα γίνει επέκταση των διυλιστηρίων της Θήβας. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 5 εκ ευρώ, τα οποία έχουν εξασφαλισθεί από το ΕΣΠΑ. Για τα Βάγια θα διερευνηθεί σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ η δυνατότητα υδροδότησης από εναλλακτικές γεωτρήσεις με νερό κατάλληλης ποιότητας.

3. Μέσω κατάλληλου χειρισμού της υποδομής της η ΕΥΔΑΠ θα διασφαλίζει μια ελάχιστη οικολογική παροχή 10,000 μ3/ημέρα στον Ασωπό.

4. Δίνεται η δυνατότητα, με σχετικά μικρή επιβάρυνση λόγω αντλήσεων, τροφοδότησης της περιοχής με αρδευτικό νερό από την Υλίκη. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων και θα υποβοηθείται η απορρύπανση των υπόγειων νερών.

5. Θεσπίζονται με ΚΥΑ αυστηρά Περιβαλλοντικά Πρότυπα και Οριακές Τιμές Εκπομπών των υγρών αποβλήτων από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητας, που βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Ασωπού, σύμφωνα με αντίστοιχα Πρότυπα που έχουν θεσπισθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Οδηγία 105/2008), σχετικά με τις ουσίες προτεραιότητας και άλλους ρύπους.

6. Ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών προτύπων των υδάτων του Ασωπού θα γίνεται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης. Οι ελάχιστες θέσεις παρακολούθησης είναι αυτές που ορίζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης.

7. Η αρμόδια αρχή μπορεί κατά περίπτωση να καθορίζει αυστηρότερα όρια εκπομπών για κάθε βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, στον βαθμό που είναι εφικτό να ικανοποιούνται βάσει των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών. Οι νέες βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες οφείλουν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με την έναρξη της λειτουργίας τους.

8. Με την εν λόγω ΚΥΑ καταργείται η υπ’ αριθμ. Γ1/1806/1969 απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτερικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Γεωργίας, Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 200/Β/20-03-1969) «Περί ορισμού χρήσεων υδάτων ποταμού Ασωπού και των συμβαλλόντων ρεμάτων και καθορισμού ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων εις αυτούς». Επιπρόσθετα για την περιοχή του Ασωπού δεν ισχύουν οι όροι διάθεσης της Υγειονομικής Διάταξης Αριθ Ε1β/221 του 1965, διάταξη που βρίσκεται υπό γενικότερη αναθεώρηση. Επισημαίνεται ότι με τη νέα ΚΥΑ απαγορεύεται η υπεδάφια διάθεση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και ανακαλούνται οι ισχύουσες σχετικές αδειοδοτήσεις.

9. Υφιστάμενες βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες που διαθέτουν τα υγρά τους απόβλητα στον ποταμό Ασωπό υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) εντός του τρέχοντος έτους, ώστε να έχουν λάβει τους νέους περιβαλλοντικούς όρους από τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός του 2010 ή το αργότερο έως το τέλος του α’ εξαμήνου του 2011, με στόχο την επίτευξη των ορίων της παρούσης απόφασης εντός του 2011.

10. Η δαπάνη της διενέργειας δειγματοληψίας και εργαστηριακής ανάλυσης των δειγμάτων για τη διαπίστωση της τήρησης των θεσμοθετημένων με την ΚΥΑ ορίων εκπομπής, βαρύνει την ελεγχόμενη βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα, με διαβίβαση σε αυτή των σχετικών παραστατικών από την ελεγκτική αρχή.

12. Συγκροτείται Γραφείο Οινοφύτων (Γ.Ε.Π. Οινοφύτων) με σκοπό την ενδυνάμωση των περιβαλλοντικών ελέγχων και του συστήματος παρακολούθησης της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρή περιβαλλοντική κρίση, όπως η περιοχή του Ασωπού ποταμού, των παραποτάμων του και των ρεμάτων εντός της υδρογεωλογικής λεκάνης του ποταμού, η Μεσσάπια Εύβοιας, κ.λ.π., και άλλες περιοχές με αντίστοιχα προβλήματα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό τη συμμόρφωση των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων στους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Advertisement

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: