Λέτε να μας διαβάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ; Κρίσιμη επερώτηση για Ασωπό και Ράμπο Περιβάλλοντος

31 01 2008

(Ξένη δημοσίευση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΡΙΖΑ- ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΧ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ,Ν.ΤΣΟΥΚΑΛΗ- Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου30-01-2008

Ερώτηση – ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ιδρύθηκε με σημαντική καθυστέρηση, σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), με βασικό στόχο την παρακολούθηση εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και λειτούργησε από τις αρχές του 2004. Η Ε.Υ.Ε.Π. έχει ανεξάρτητη δομή και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η χώρα μας όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν – σύμφωνα με το σημείο 8 της προαναφερόμενης Σύστασης, να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Αρχών Επιθεώρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τον εξοπλισμό που διαθέτουν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, που διενήργησαν, καθώς και τον ετήσιο εθνικό προγραμματισμό σχετικά με τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Ωστόσο, από τα τέλη του 2005 έως σήμερα η ΕΥΕΠ εξακολουθεί να μη συντάσσει ετήσιο προγραμματισμό και οι έλεγχοι διενεργούνται συνήθως κατόπιν σοβαρών καταγγελιών ή εντολών της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή δεν έχουν τεθεί σαφή κριτήρια και έτσι οι έλεγχοι είναι συχνά επιλεκτικοί.

Δεν έχει προωθηθεί η θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής των υφιστάμενων ή/και νέων (υπό αδειοδότηση) έργων και δραστηριοτήτων, αλλά και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 331/2001/ΕΚ Σύστασης. Δεν έχει προωθηθεί η σύνταξη ικανής Βάσης Δεδομένων, όπου θα περιελάμβανε τόσο την κείμενη νομοθεσία και τον αριθμό και το είδος των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων με τους περιβαλλοντικούς όρους που ετέθησαν για την αδειοδότησή τους, όσο και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, στοιχεία που έπρεπε να είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ.

Κατά την παρούσα φάση η ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ βρίσκεται ακόμη «υπό κατασκευή», τα περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία που υπάρχουν χρονολογούνται από τις αρχές του 2004 και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, σχετικά με ελεγχόμενες εταιρείες και τις όποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν. Η μόνη πληροφόρηση του κοινού και εν γένει των ενδιαφερόμενων, γίνεται μόνο μέσω Δελτίων Τύπου του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και αυτό έγινε κυρίως μετά την αποκάλυψη της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού. Οι ενδιαφερόμενοι, κοινό και ΜΜΕ συναντούν μεγάλη δυσκολία να έχουν ακόμη και στοιχειώδη ενημέρωση από την ΕΥΕΠ, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία θα έπρεπε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, κλπ.

Μέχρι σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ΕΥΕΠ υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού που ορίζει το σχετικό ΠΔ και που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και στελέχωσή της, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο τετράμηνο υλοποιήθηκαν ορισμένες αποσπάσεις και αυξήθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων της.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Γιατί δεν δημοσιοποιείται ο ετήσιος εθνικός Προγραμματισμός των έργων και δραστηριοτήτων, στις οποίες η ΕΥΕΠ διενήργησε ελέχους ; Γιατί η ΕΥΕΠ λειτουργεί χωρίς ανοιχτό πρόγραμμα ελέγχων, όπως επιβάλλεται από την ως άνω Σύσταση, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να χαρακτηρίζονται μονομερείς και μεροληπτικοί ;

– Γιατί δεν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και λοιπά στοιχεία, καθώς και όλες οι ετήσιες Εθνικές εκθέσεις, που έχει εκπονήσει; Για παράδειγμα γιατί λείπει η Έκθεση του 2004 ;

– Ποιός είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Γενική Επιθεώρηση και στους δύο Τομείς της ΕΥΕΠ, ποιές οι ελλείψεις και πως προβλέπεται να καλυφθούν, ώστε να μπορεί να ΕΥΕΠ να ανταποκριθεί καλύτερα στο έργο της;

– Ποια είναι τα μέτρα που εισηγήθηκε η ΕΥΕΠ σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού; Ποια από αυτά υλοποιήθηκαν; Τι σκοπεύει να κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθαρισμό και αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής; Έχει οριοθετηθεί η λεκάνη απορροής της περιοχής, ώστε να γνωρίζουμε την έκταση και το είδος της ρύπανσης;

– Ποιοι είναι οι φορείς του δημόσιου τομέα, έχουν ελεγχθεί τα δύο τελευταία χρόνια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων ;

– Με ποιο τρόπο καταλογίζεται το ύψος των προστίμων στη βάση των διαπιστωμένων παραβάσεων και πως εξασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων;

– Σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, από ρύπανση που προέρχεται από έργα και δραστηριότητες που ελέγχθηκαν και ποια μέτρα εισηγήθηκαν οι Επιθεωρητές για την αποκατάσταση αυτής ;

– Από τις 30 Απριλίου 2007 εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς». Τι έχει κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας; Θα εφαρμοστεί στην περίπτωση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού;

– Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακών κλιμακίων επιθεωρητών περιβάλλοντος;

Ζητείται να κατατεθούν :

· Τα σχετικά έγγραφα και οι πίνακες με τους Φορείς που έγιναν αντικείμενο ελέγχων, τις ποινές που εισηγήθηκαν οι επιθεωρητές, τις ποινές που επιβλήθηκαν και κάθε σχετικό έγγραφο από τις αρχές του 2004 έως σήμερα.

· Τα προγράμματα των ετήσιων ελέγχων για το 2004, 2005, 2006 και 2007, καθώς και οι γενικοί άξονες κατεύθυνσης των ελέγχων που έχουν καθορισθεί για το 2008.

· Οι ετήσιες εθνικές εκθέσεις, σχετικά με τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, που υπέβαλε η ΕΥΕΠ στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Νίκος Τσούκαλης

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6099195

Advertisement
Νέες δραματικές Μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου από το ΠΑΚΟΕ – 21 Ιανουαρίου 2008

29 01 2008

Πριν καλά καλά «στεγνώσει» το ψηφιακό μελάνι από την προηγούμενη δημοσίευση, ήρθαν τα χειρότερα αποτελέσματα που έχουμε δει ποτέ για το θέμα του εξασθενούς χρωμίου… Από τα αποτελέσματα που θα διαβάσετε, βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Το πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.
2. Η γεώτρηση της Μαυροσουβάλας δείχνει «καθαρή».
3. Ωστόσο, στις βρύσες μας, φτάνει εξασθενές χρώμιο σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις! Αυτό σημαίνει είτε ότι το νερό της Μαυροσουβάλας αναμιγνύεται εν αγνοία μας με νερό από άλλες πηγές είτε ότι το δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής «μπάζει» από παντού.
4. Οι παραπάνω μετρήσεις δικαιώνουν την θέση μας για συχνούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται όχι μόνον στις γεωτρήσεις ύδρευσης αλλά και στις βρύσες των σπιτιών μας. Σκεφτείτε να γινόταν μόνο η μέτρηση στην Μαυροσουβάλα! Θα μέναμε με την εντύπωση ότι είμαστε ασφαλείς! Πράγμα που δεν ισχύει, αφού στα σπίτια μας φτάνει εξασθενές χρώμιο!
5. Οι μετρήσεις που έγιναν, μας επαναφέρουν στην κατάσταση του Σεπτεμβρίου και ακόμα χειρότερα. Δηλαδή το νερό δεν κάνει για καμία ανθρώπινη χρήση, ούτε για πόση, ούτε για μαγείρεμα, ούτε για μπάνιο, ούτε για πλύσιμο ρούχων, ούτε για πότισμα!

Πέρασαν 6 μήνες από την ανακάλυψη του προβλήματος και παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Το «Εθνικό θέμα Ασωπός» του υπουργού, τα έργα που εξαγγέλθηκαν, οι ενέργειες αποκατάστασης, οι αυστηρότεροι έλεγχοι, όλα όσα ελπίσαμε, αποδείχθηκαν ΑΝΕΠΑΡΚΗ.

Το νερό μας, ΣΗΜΕΡΑ, είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη χρήση και ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ.
Βάσει της νομοθεσίας, ο ρυπαίνων πληρώνει το κόστος της αποκατάστασης. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιός ρυπαίνει. ΠΟΙΟΣ ΡΥΠΑΙΝΕΙ κύριοι αρμόδιοι;
Βάσει της νομοθεσίας, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για την καταλληλότητα του νερού. Τι απαντά για τα στοιχεία των μετρήσεων ο Δήμαρχος Ωρωπίων;

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Πάτρα
http://www.iceht.forth.gr

Προς το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
Λ. Πεντέλης 47 15235 Βριλήσσια, Αττικής
Υπ’ όψιν Κου Παν. Χριστοδουλάκη, Προέδρου ΔΣ

22 Ιανουαρίου 2008

Θέμα: Ανάλυση δειγμάτων νερού για περιεκτικότητα σε Cr(VI)

Τα δείγματα παρελήφθησαν την 21/1 σε φιάλες πολυαιθυλενίου του 1 Λίτρου, στο Εργαστήριο Ανοργάνου και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ από τον συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ κ. Ιωάννη Φακιρίδη, ο οποίος και τα προσεκόμισε εντός φορητού ψυγείου.

Η πρώτη ανάλυση έγινε με την μέθοδο 7196Α της ΕΡΑ (Φασματοφωτομετρική με διφαινυλοκαρβαζίδιο). Ακολούθησε και ανάλυση με ηλεκτροχημική μέθοδο (Καθοδική Βολταμετρία Απογύμνωσης- Cathodic Stripping Voltametry). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείγμα

Συγκέντρωση Cr(VI)/ppb

1

89.0

2

71.0

3

220.0

4

44.0

5

26.7

6

86.0

7

213.0

8

85.3

9

52.0

10

<0.1

Π.Κουτσούκος, Καθηγητής

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Την Δευτέρα, 21/1/2008 το ΠΑΚΟΕ έκανε δειγματοληψίες στα ακόλουθα σημεία:

1. ΣΙΚΑΜΙΝΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΥΓ. ΛΕΜΠΟΥΣΗ

2. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

3. XΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΟΙΚΙΑ ΒΑΣ. ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

4. ΠΕΥΚΙΑ-ΟΙΚΙΑ ΜΑΤΑΚΟΥ

5. ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΕΚΑΛΗΣ

6. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΟΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

7. ΩΡΩΠΟΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Γ.ΓΙΚΑΚΗ

8. ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ-ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

9. ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ

10. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ

Από το δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ.

Σηκώνει τα χέρια ψηλά και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αφηνόμαστε στην τύχη μας…

28 01 2008

ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ», 4 μήνες μετά πάει για θάψιμο ολοταχώς.

Το Υπουργείο λέει ότι έκανε ότι ήταν να κάνει.
Οι Νομαρχίες δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα.
Οι Δήμαρχοι μετρούν αλλά μας κρίνουν ανάξιους να ξέρουμε και δεν δημοσιοποιούν τις μετρήσεις.
Τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Ο εισαγγελέας έχει ενημερωθεί (αλλά περιμένει; τι ακριβώς;)

Να μάθουμε κι εμείς τα αποτελέσματα «όλων των πρέπουσων ενεργειών» που διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα; Αφορά την ΖΩΗ μας! Θα μάθουμε επιτέλους ποιοί ρυπαίνουν;
Γιατί το εξασθενές χρώμιο ανεβαίνει και πάλι στις μετρήσεις της Θήβας κι αλλού;
Πού γίνονται οι μετρήσεις;
Τι αποτελέσματα βγάζουν; Που θα το μάθουμε κι εμείς;
Πόσο συχνά γίνονται οι μετρήσεις;
Πότε θα γίνει τοξικολογικός έλεγχος στα παιδιά και στον πλυθησμό;
Γιατί τα έργα σύνδεσης του Δηλεσίου δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει;
Γιατί ο Ωρωπός δεν αναφέρεται καθόλου; Η Μαυροσουβάλα είναι τελικά καθαρή;
Γιατί δεν δημοσιοποιείτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελεγχών σε επιχειρήσεις;

ΜΠΡΑΒΟ στον ΣΚΑΙ! Όλοι οι άλλοι δεν βγάζουν μιλιά!


Πίνουν ακόμη «δηλητήριο»

Το ποτάμι εξακολουθεί να μοιάζει με βούρκος

Συμπληρώθηκαν τέσσερις μήνες από τότε που ο ίδιος ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς είχε χαρακτηρίσει το θέμα του Ασωπού ποταμού «εθνικό ζήτημα».

Ο ΣΚΑΪ επέστρεψε για ακόμη μια φορά στα Οινόφυτα για να διαπιστώσει ότι το πρόβλημα με το νερό το Ασωπού παραμένει άλυτο.

Οι εικόνες που κατέγραψε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ αποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμη εταιρείες που συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα τον Ασωπό, καθώς το ποτάμι εξακολουθεί να μοιάζει με βούρκος.

Από τη πλευρά του το ΥΠΕΧΩΔΕ διαχωρίζει τη θέση του υποστηρίζοντας ότι έγιναν όλες οι πρέπουσες κινήσεις για τον εντοπισμό των εταιρειών, που ρυπαίνουν το ποτάμι, ενώ έχει ήδη διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στον εισαγγελέα αλλά και τη Νομαρχία, ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες.
Άλυτο το πρόβλημα στον Ασωπό
Πάντως, οι κάτοικοι των Οινοφύτων εξακολουθούν να καταναλώνουν νερό με εξασθενές χρώμιο καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που είχε προαναγγείλει ο δήμαρχος Οινοφύτων.

Ο δήμος είχε αρχικά δώσει προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, στην συνέχεια έως τις 25 Ιανουαρίου 2008, ενώ σήμερα δηλώνει πως τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμος αρνείται να κοινοποιήσει και τα αποτελέσματα των τελευταίων αναλύσεων στο νερό.

Ούτε στο χωριό Δήλεσι, που επίσης υδροδοτείται από τις μολυσμένες γεωτρήσεις των Οινοφύτων, έχουν ξεκινήσει τα έργα για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει καθαρό νερό από τον Μόρνο.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=72257

Και ξανά προς την δόξα τραβά…

27 01 2008

Ανεβαίνουν πάλι οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου σε μετρήσεις στην Θήβα.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ ΕΔΩ.

Διαβάστε σχετικά ΕΔΩ.

Είχαμε επισημάνει τους κινδύνους πρόσφατα, στα σχόλια μας για την ανακοίνωση του υπουργού κ. Σουφλιά εναντίον του επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Σ. Δήμα:

…Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, η κατάσταση θα ξανακυλήσει στην δραματική πρότερη κατάσταση αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Για αυτό φωνάζουμε. Για αυτό θα εξακολουθήσουμε να ελέγχουμε τις ενέργειες αποκατάστασης και οριστικής λύσης του προβλήματος…

Φυσικά, παρόλες τις μεγαλοστομίες και τα έργα βιτρίνας, ούτε οι κατάλληλες υποδομές δημιουργήθηκαν, ούτε οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε σήμερα, μόλις αρχίζει λίγο να φεύγει το θέμα από τα φώτα της δημοσιότητας, επανερχόμαστε με ταχείς ρυθμούς στην προηγούμενη κατάσταση…

Εργαζόμαστε! λέει ο υπουργός! Κάνουμε ενέργειες, έχουμε σχέδιο! Και ο κ. Δήμας αντί να μας βοηθά εμάς και την χώρα του, την Ελλάδα, είναι εναντίον μας! Δεν μπορούμε -λέει ο υπουργός- να καταλάβουμε την σκοπιμότητα του πολέμου που δεχόμαστε!

Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Τα ίδια ακούμε κι εμείς, όσοι αγωνιζόμαστε για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Σε άλλο επίπεδο βέβαια. Ο Δήμας δέχεται επίθεση από τον Σουφλιά, εμείς δεχόμαστε επίθεση από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις μας. Από τους Δημάρχους των περιοχών μας και από τις Νομαρχίες μας. Κάνουν το άσπρο – μαύρο! Προσπαθούν να μας χρεώσουν σκοπιμότητες και ιδιοτέλεια! Μας θεωρούν ίδιους με τους εαυτούς τους και  διαπλεκόμενους!

Όσο συμφέρον έχει ο κ. Σταύρος Δήμας να τα βάζει με την παράταξή του, άλλο τόσο έχουμε κι εμείς να τα βάζουμε με τις τοπικές Αρχές.

Η κατάσταση είναι απλή: Και εμείς και ο κ. Δήμας βλέπουμε τον δρόμο που έχουμε πάρει. Βλέπουμε ότι θα γίνουμε η χλεύη της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι δεν προσπαθούνε οι ηγεσίες για πραγματικές λύσεις αλλά για κουκούλωμα. Βλέπουμε, ότι τα πράγματα έχουν πάρει μία πορεία χωρίς επιστροφή. Και το καταγγέλουμε. Και φωνάζουμε.

Ακούει κανείς;

Η ρύπανση του Ασωπού. Παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας – Γνωμοδότηση

23 01 2008

Μας έλειπε κάτι τέτοιο! Αναλυτική περιγραφή των παραβάσεων, με παραπομπές σε κανονισμούς και σχετική βιβλιογραφία!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠAΛΙΑΣ
Δικηγόρος

Ι. Πραγματικά δεδομένα

Η ρύπανση του Ασωπού ποταμού, των υπόγειων υδάτων και των εδαφών της περιοχής της Ανατολικής Αττικής και της Βοιωτίας με βιομηχανικά κυρίως υγρά απόβλητα συντελείται εδώ και 35 χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε η εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην άτυπη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, μετατρέποντας τον ποταμό σε αγωγό παροχέτευσης…

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση η δράση της διοίκησης χαρακτηρίζεται από αδράνεια, υστερήσεις και παραλείψεις. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ύπαρξη του προβλήματος ήλθε στην επιφάνεια από τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση των πληττόμενων περιοχών. Η κεντρική διοίκηση για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε…

Η συνέχεια εδώ.

Απόσπασμα για Ασωπό από τις δηλώσεις Σουφλιά της 22/1/08

23 01 2008

5. Για τον Ασωπό

Η αλήθεια είναι ότι μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό, με εντολή μου οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εντατικοποίησαν τους ελέγχους, οι οποίοι συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν πολύ υψηλά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε 20 εταιρείες.

Όλοι οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα και στις αδειοδοτούσες αρχές, έτσι ώστε να προχωρήσουν και οι διαδικασίες ποινικών κυρώσεων. Παράλληλα, προωθούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.

Για όσα θέματα ζήτησε να ενημερωθεί ο κ. Δήμας, ενημερώθηκε εγκαίρως και εγγράφως στις 27 Νοεμβρίου 2007, αν και σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του κ. Παπαδημούλη στις 10 Ιανουαρίου 2008 αναφέρει ότι δεν έχει ενημέρωση, με αποτέλεσμα ως συνήθως συμβαίνει με τις ασαφείς απαντήσεις του να δίνει αφορμή για αστήρικτη κριτική εναντίον του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Θα θέλαμε να θέσουμε μερικές ερωτήσεις στον Υπουργό:

1. Υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές στην περιοχή για την «φιλοξενία» τόσων εργοστασίων;

2. Οι 15-20 εταιρίες στις οποίες επιβλήθησαν πρόστιμα είναι οι μόνες που ρυπαίνουν; Γιατί δεν ανακοινώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα οι ενέργειες αλλά και τα ευρήματα των ελέγχων των ελεγκτών περιβάλλοντος;

3. Όπως έχει καταγγείλει η τ. γενική επιθεωρήτρια περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, στο ένθετο περιοδικό ΟΙΚΟ της Καθημερινής της 6ης Νοεμβρίου 2007, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα μόνον 2 επιθεωρητές για ολόκληρη την Βοιωτία και αυτοί, χωρίς αυτοκίνητο. Τι έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση;

4. Αν συγκρίνουμε τον ετήσιο τζίρο και τα κέρδη των εταιριών στις οποίες επιβλήθησαν πρόστιμα, σε σύγκριση με το ύψος των προστίμων, εξακολουθείτε να θεωρείτε τα πρόστιμα «πολύ υψηλά»; Παραθέτουμε ενδεικτικά τα οικονομικά στοιχεία των τριών πρώτων εταιριών που «έφαγαν» τα μεγαλύτερα πρόστιμα πρόσφατα, για διευκόλυνσή σας. Τα πρόστιμα είναι από το δελτίο τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ και οι κύκλοι εργασιών και τα κέρδη (προ φόρων) από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών για το 2006:

Η πρώτη εταιρία*, έκανε τζίρο 80.115.258 €, είχε κέρδη 14.322.435 €, και της επεβλήθη πρόστιμο 267.000 €. Ποσοστό προστίμου επί του τζίρου 0,33%. Επί των κερδών 1,86%.

Η δεύτερη εταιρία*, έκανε τζίρο 20.255.202 €, είχε κέρδη 2.061.503 €, και της επεβλήθη πρόστιμο 250.000 €. Ποσοστό προστίμου επί του τζίρου 1,23%. Επί των κερδών 12,13%.

Η τρίτη εταιρία* έκανε τζίρο 551.737.437 €, είχε κέρδη 18.333.521 €, και της επεβλήθη πρόστιμο 180.000 €. Ποσοστό προστίμου επί του τζίρου 0,03%. Επί των κερδών 0,98%.

Τώρα που βλέπουμε όχι τα απόλυτα ποσά των προστίμων, αλλά τα σχετικά, τα νούμερα δηλαδή ως ποσοστά, εξακολουθείτε να θεωρείτε κύριε υπουργέ ότι τα πρόστιμα αποτελούν πραγματικό αντικίνητρο για τις εταιρίες για να σταματήσουν να ρυπαίνουν; Ας μην αναφερθούμε στο ύψος των προστίμων στις εταιρίες ΠΡΙΝ το θέμα της ρύπανσης της περιοχής μας πάρει δημοσιότητα (όταν βέβαια οι εταιρίες δεν αθωώνονταν για τυπικούς λόγους και λόγω λάθους καταγραφής στοιχείων!!). Μπορούσαμε να τα πληρώσουμε… ακόμα κι εμείς (!) από τις οικονομίες μας.

Μπορούμε να συνεχίσουμε παραθέτοντας αντίστοιχα στοιχεία για το πρόβλημα και την μέχρι τώρα αντιμετώπισή του. Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι  έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, η κατάσταση θα ξανακυλήσει στην δραματική πρότερη κατάσταση αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Για αυτό φωνάζουμε. Για αυτό θα εξακολουθήσουμε να ελέγχουμε τις ενέργειες αποκατάστασης και οριστικής λύσης του προβλήματος.

Και απέχουμε πολύ ακόμα από αυτό το σημείο κύριε Υπουργέ.

*Δεν αναφέρουμε τα στοιχεία των συγκεκριμένων εταιριών γιατί αφενός υπάρχουν ήδη δημοσιευμένα και μπορεί όποιος θέλει να τα βρεί πολύ εύκολα με μία αναζήτηση στο Διαδίκτυο, και αφετέρου γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες εταιρίες που ρυπαίνουν αλλά δεν ελέγχονται λόγω έλλειψης ελεγκτικού προσωπικού ή λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Αγώνα Ωρωπίων – 19/1/2008

21 01 2008

Το παρακάτω κείμενο μοιράζεται από το Σάββατο στους κατοίκους της περιοχής.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ

 

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Έχουν περάσει 50 ημέρες από την τελευταία ανακοίνωσή μας και η ανάγκη να μιλήσουμε μαζί σας είναι έντονη. Την τελευταία φορά (Νοέμβριος 2007) που επικοινωνήσαμε είχαμε επισημάνει:

1) Ότι οι Βιομηχανίες συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανενόχλητες τον Ασωπό, τον υδροφόρα ορίζοντα, τον αέρα και το έδαφος, όπου ζούμε μαζί με τα παιδιά μας.

2) Ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., οι Νομαρχίες και οι Δημοτικές αυτοδιοικήσεις αδιαφορούν.

3) Ότι οι εξαγγελίες μέτρων έχουν στόχο όχι την επίλυση των προβλημάτων, αλλά την εκτόνωση και τον περιορισμό της δικής μας αντίδρασης μπροστά στο έγκλημα σε βάρος της δημόσιας υγείας και της καταστροφής του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντός μας.

Μέχρι σήμερα τίποτα δεν άλλαξε προς το καλύτερο, αλλά αντίθετα οι φορείς ρύπανσης (βιομηχανίες) γίνονται περισσότεροι, πιο προκλητικοί και επικινδυνότεροι (ΕΑΒ). Το θετικό στην κατεύθυνση των αντιδράσεών μας είναι ο συντονισμός των Επιτροπών Αγώνα, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Σωματείων και Εξωραϊστικών – Πολιτιστικών Συλλόγων, με επικεφαλής την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΩΡΩΠΟΥ απέναντι στο κοινό πρόβλημα. Έτσι πραγματοποιήθηκε και η κοινή ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Οινόφυτα, που κατέληξε στο 20λεπτο κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Το μήνυμα των συμμετεχόντων ήταν: «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ». Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Την ακριβή ημερομηνία θα την μάθετε με ειδικό ενημερωτικό υλικό.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ και κάθε φορά που κάποιοι από το λαό τους βάζουν προ των ευθυνών τους, εξαγγέλλουν μέτρα, για να πάρουν την πρωτοβουλία και να μας βάλουν πάλι στη γωνία και να ανανεώσουν τη δυνατότητα να συγκαλύπτουν το έγκλημα.

Αν πραγματικά θέλουμε λύση στο πρόβλημα ας πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων και την υπόθεση στα χέρια μας.

Όσον αφορά το νερό που ρέει στις βρύσες των σπιτιών μας έχουμε να πούμε με υπευθυνότητα τα παρακάτω:

Η Νομική ευθύνη για την παροχή καθαρού πόσιμου νερού ανήκει αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα μέχρι σήμερα στοιχεία χημικών αναλύσεων από τις 2-/9/2007 τεκμηριώνουν την ρύπανση – μόλυνση του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας. Η ανακούφιση που όλοι νιώσαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη 2007 γιατί όταν οι γεωτρήσεις της Χρυσοπηγής και του Σαρανταρίου βρέθηκαν θανάσιμα μολυσμένες, εμείς είχαμε σαν εναλλακτική λύση τη Μαυροσουβάλα (σε αντίθεση με τα Οινόφυτα που δεν είχαν αυτή την εναλλακτική λύση και έπρεπε να περιμένουν τη σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ) δυστυχώς δεν επρόκειτο να κρατήσει πολύ.

Στην επισήμανσή μας για την ακαταλληλότητα ή μη του νερού …, μας απαντούν με προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις, όχι με τεκμηριωμένες και έγκυρες επιστημονικές αναλύσεις.

Στο αίτημα μας για τη σύνδεση με τον Αγωγό του Μόρνου μας κατακλύζουν με ύβρεις, προπαγανδισμούς, εκφοβισμούς, συκοφαντίες.

Σήμερα ένα μεγάλο μέρος των οικιστών εγκατέλειψε την περιουσία του για να αποφύγει τον κίνδυνο, ένα μέρος των συμπολιτών μας χρησιμοποιεί εμφιαλωμένα νερά και αιμορραγεί οικονομικά για να περιορίσει τον κίνδυνο και άλλοι, από έλλειψη χρημάτων ή άγνοια, πίνουν από το δίκτυο και εκθέτουν άμεσα τον εαυτό τους στο πρόβλημα.

Όλες οι γεωτρήσεις της περιοχής έχουν μολυνθεί. Οι αγρότες και οι επιχειρηματίες του Δήμου μας βρίσκονται σε δεινή θέση. Ποιος θα τους προστατέψει χωρίς να θυσιάσει κάποιους άλλους; Απ’ ότι φαίνεται κανένας, μόνο οι δικές τους κινητοποιήσεις πιστεύουμε εμείς. Η αλήθεια είναι πως, ενώ ο Δήμος μας είναι μεταξύ αυτών που είχαν την ευθύνη για την προστασία του ποταμού και του υδροφόρου ορίζοντα δε στάθηκε στο ύψος των ευθυνών του πάνω από 30 χρόνια και επέτρεψε να συμβούν όσα συνέβησαν. Είναι όλες οι μέχρι σήμερα κοινοτικές και δημοτικές αρχές υπόλογες για τη συμφορά που μας βρήκε.

Η Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων του Ωρωπού θα συνεχίσει να προωθεί την ενημέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών. Στην παρούσα στιγμή δεν έκρινε σκόπιμη την προσφυγή σε δικαστικού τύπου παρεμβάσεις, όπως έκαναν άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΠΑΚΟΕ, ΕΚΠΟΙΖΩ). Οι οποιεσδήποτε ανάλογες διαδόσεις ή δημοσιεύσεις είναι ανακριβείς, συκοφαντικές και υπηρετούν ανομολόγητους σκοπούς. Είναι γεγονός, ότι από κύκλους επώνυμους και ανώνυμους περί τη δημοτική αρχή ή όχι επιχειρείται να συκοφαντηθούν όσοι κινητοποιούνται στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων και να εκφοβιστούν οι πολίτες.

Ως Επιτροπή Αγώνα θα υπερασπιστούμε όχι μόνο τα μέλη μας αλλά και τον οποιονδήποτε συμπολίτη μας που συκοφαντείται, προπηλακίζεται ή επιχειρείται να τρομοκρατηθεί από κάποιους. Το δικαίωμα να ζούμε σε υγιείς συνθήκες είναι αναφαίρετο. Όσο αυτονόητο είναι αυτό, άλλο τόσο αυτονόητη είναι και η αλληλεγγύη μεταξύ όσων αγωνίζονται ενάντια στη ρύπανση του Ασωπού, του υδροφόρου ορίζοντα, του αέρα, της θάλασσας, του εδάφους και της ίδιας της ζωής μας.

«Το ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ είναι υπεύθυνο για ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ, ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ και βλάβες στο ΣΥΚΩΤΙ, στα ΝΕΦΡΑ και το ΑΜΥΝΤΙΚΟ σύστημα του οργανισμού» όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Η μόλυνση του Ασωπού παραμένει

18 01 2008

…Ωστόσο φαίνεται ότι τίποτε δεν έχει γίνει…

Πως δεν έχει γίνει! Έχουν σταλεί μπουλντόζες να καθαρίσουν την κοίτη (την αποτελεσματικότητα μιας μπουλντόζας να καθαρίσει το χρώμιο από το νερό μπορείτε να την καταλάβετε εύκολα), έχουμε δεχθεί προτροπές να κάνουμε βόλτα στην κοίτη του Ασωπού (δείτε τις φωτό στο άλμπουμ και θα καταλάβετε), (κι εδώ επίσης για πιο παλιά πριν «ανακαλυφθεί» το πρόβλημα) κι έχουμε δεχθεί επίσης άτυπες προτροπές να μην μιλάμε για το θέμα «για το καλό του τόπου». Δηλαδή το καλό του τόπου εξυπηρετείται αν παραμείνει η κατάσταση που βλέπετε στις φωτογραφίες. Τι μπορούμε να αντιτάξουμε σε αυτό;!

Για τα υπόλοιπα μικρότερης σημασίας θέματα, (όπως είναι η σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, η δημιουργία διυλιστηρίου, οι ιατρικές εξετάσεις των κατοίκων με πρώτα τα παιδιά και το σταμάτημα της ρύπανσης από τα εργοστάσια), ναι μεν δεν έχει γίνει κάτι, αλλά όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, έπρεπε να δωθεί προτεραιότητα στα πραγματικά σημαντικά θέματα του εντυπωσιασμού!

Και για να συμπληρώσω κάτι ακόμα, όπως θα δείτε στις φωτό, τα έργα που γίνονται έχουν δύο σημαντικότατα πλεονεκτήματα:

1. Αφορούν εργολαβίες δημοσίου και διαχείριση χρημάτων, και
2. Δεν ενοχλούν καθόλου τους «φίλους» μας.
Ωστόσο, κάνουν «μπούγιο» και τα βλέπει και μπόλικος κόσμος που περνά από την γέφυρα Χαλκουτσίου.

Ασωπός ΣΟΣ.

 

Παπαγεωργίου Βασίλης

Εχουν περάσει πάνω από πέντε μήνες που ομολογήθηκε και από επίσημα χείλη – γιατί οι κάτοικοι το φώναζαν εδώ και 15 τουλάχιστον χρόνια – η μόλυνση του Ασωπού με εξασθενές χρώμιο από τα λύματα που ρίχνουν ανεξέλεγκτα οι βιομηχανίες της περιοχής, με την ανοχή των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Μια μόλυνση που έχει επεκταθεί, μέσω του υδροφόρου ορίζοντα, από τα Οινόφυτα έως τη Θήβα και από την Αυλίδα έως τον Ωρωπό.

Από τότε ακολούθησαν μια σειρά από εξαγγελίες του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και άλλων κυβερνητικών στελεχών. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τίποτε δεν έχει γίνει:

* Οι κάτοικοι εξακολουθούν να πίνουν το μολυσμένο νερό.
* Οι βιομήχανοι εξακολουθούν να διατηρούν τις παράνομες συνδέσεις.
* Ο Ασωπός εξακολουθεί να παραμένει οχετός λυμάτων.
* Καμία επιδημιολογική μελέτη δεν έχει γίνει για τους κατοίκους των περιοχών που πίνουν επί δεκαετίες το νερό – δηλητήριο.
* Τα πρόστιμα – «χάδια» που επιβλήθηκαν κανείς δεν ξέρει αν τα πλήρωσε κανείς…

Μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί για το πρόβλημα ότι «μπόρα ήταν και πέρασε». Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για μας. Οσο οι κάτοικοι θα εξακολουθούν να πίνουν καρκινογόνο νερό θα την καταγγέλλουμε και θα ρωτάμε: Πότε επιτέλους θα πάρει κάποια ουσιαστικά μέτρα;

ΥΠΕΧΩΔΕ: εστάλη επιστολή για τον Ασωπό

16 01 2008
Ερωτήματα προς αρμόδιους για το άρθρο που θα διαβάσετε:
1. Ποιός μας λέει ψέματα; Η Ευρωπ. Επιτροπή ή το ΥΠΕΧΩΔΕ;
2. Γιατί δεν έχει θεσπιστεί ειδικό πρόγραμμα (πιο συχνών και πιο αναλυτικών μετρήσεων) για τον Ασωπό; Η πολιτεία κρίνει ότι δεν χρειάζεται;
3. Τι επακριβώς σημαίνει «δυσλειτουργίες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην αδειοδότηση της διάθεσης υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων»; Σε τι αφορούν αυτές οι δυσλειτουργίες;
4. Σε ποιά σημεία γίνονται έλεγχοι του νερού; Που δημοσιεύονται τα αποτελέσματα; Ρωτάμε, γιατί συνεχώς πληρώνουμε από την τσέπη μας για να κάνουμε ελέγχους εμείς οι ίδιοι και για να μαθαίνουμε τις συγκεντρώσεις χημικών και την (α)καταλληλότητα του νερού. Νομίζουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να απαιτούμε διαφάνεια και ανακοίνωση όλων των αποτελεσμάτων.
5. Εφόσον από τα τέλη του 2006 γίνονται έλεγχοι στα νερά του Ασωπού, μπορούμε να μάθουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων πριν τον Ιούλιο που «έσκασε» το θέμα; Τα νερά μέχρι τότε ήταν καθαρά και κατάλληλα για ανθρώπινη χρήση; 
6. Χαιρόμαστε που δεν θα γίνει «χρήση διαλυτών από εξασθενές χρώμιο». Μήπως θα γίνει χρήση άλλων ουσιών από εξασθενές χρώμιο; Τα πλαστικά σφαιρίδια τι περιέχουν; Το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε, δεν μας «αρέσει». Μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες αν και με ποιές ουσίες θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον με την μέθοδο που επιλέχθηκε; Μακάρι η δημοσιότητα που δόθηκε να βοήθησε σε μία πιο περιβαλλοντικά σωστή επιλογή.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Ασωπός SOS.
EΛΛAΔA Hμερομηνία δημοσίευσης: 16-01-08
ΥΠΕΧΩΔΕ: εστάλη επιστολή για τον Ασωπό

Πολλά είναι τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με την «επικοινωνία» των ελληνικών αρχών με τα ευρωπαϊκά όργανα, μετά τη δήλωση του αρμόδιου για θέματα Περιβάλλοντος επιτρόπου κ. Σταύρου Δήμα, ότι η Κομισιόν δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για τα μέτρα που έχει λάβει η Ελλάδα στο φλέγον ζήτημα της ρύπανσης του Ασωπού. Η συγκεκριμένη δήλωση, την οποία δημοσίευσε χθες η «Κ», έγινε στις 10 Ιανουαρίου, ως απάντηση σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη.

Οπως όμως εμφαντικά διευκρίνισε στην «Κ» χθες ο αρμόδιος υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης (σημειώνεται ότι είχαμε αναζητήσει τον κ. Καλογιάννη για σχολιασμό της δήλωσης, χωρίς αποτέλεσμα), το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ήδη από τις 26 Νοεμβρίου αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή. «Αποκλείεται να παράπεσε επιστολή δέκα σελίδων!», είπε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την έκπληξή του για την απάντηση του επιτρόπου.

Μεταξύ άλλων, στην απάντηση της Ελλάδας αναφέρεται ότι έως τον Αύγουστο του 2007, από ελέγχους της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην περιοχή του Ασωπού είχαν διαπιστωθεί παραβάσεις σε 23 περιπτώσεις (πρόστιμα 530.000 ευρώ), και έως σήμερα έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις σε 20 εταιρείες (πρόστιμα 1,4 εκατ. ευρώ). Το ΥΠΕΧΩΔΕ κάνει λόγο επίσης για «δυσλειτουργίες στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και στην αδειοδότηση της διάθεσης υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων» στη Βοιωτία. Επίσης, σημειώνεται ότι από τα τέλη του 2006, τα νερά του Ασωπού ελέγχονται σε τρία σημεία στο πλαίσιο προγράμματος για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών. Δεν έχει θεσπιστεί ειδικό πρόγραμμα για τον Ασωπό.

Εν τω μεταξύ, καθησυχαστική είναι η απάντηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει φορείς των Οινοφύτων για περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την επισκευή στην Τανάγρα 95 αεροσκαφών F-16. Οπως διευκρινίζεται, ο αποχρωματισμός θα γίνεται με πλαστικά σφαιρίδια, μια μέθοδο φιλική προς το περιβάλλον, στην οποία δεν γίνεται χρήση υγρών διαλυτών από εξασθενές χρώμιο.

Συνάντηση Α. Αλαβάνου με ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού

16 01 2008

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛ. ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΜΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΣΩΠΟΥ

 

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Αλ. Αλαβάνος, ο βουλευτής Θαν. Λεβέντης και η Ιωάννα Στεργίου, Νομαρχιακή Σύμβουλος Ανατ. Αττικής, είχαν σήμερα συνάντηση με την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού για το θέμα του Ασωπού.

Μετά το τέλος της συνάντησης έγιναν δηλώσεις.

 

Αλέκος Αλαβάνος: «Είχαμε μια συνάντηση με την Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού γι’ αυτό το μεγάλο οικολογικό και ανθρώπινο έγκλημα χωρίς τιμωρία, το οποίo έχει σχέση με την τεράστια μόλυνση που συνεχίζεται στην περιοχή, χωρίς να υπάρχουν καθαρισμοί, χωρίς να υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα, χωρίς να υπάρχει έλεγχος από το κράτος. Μόλυνση που συμπεριλαμβάνει και το ακραία τοξικό και καρκινογόνο στοιχείο του εξασθενούς χρωμίου που μολύνει και τα νερά του Ασωπού και όλο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής.

Η κυβέρνηση δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια, δεν πρέπει να προστατεύει όσους παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες της Ε.Ε. και της χώρας μας, είτε είναι ιδιωτικές είτε δημόσιες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα η ΕΑΒ, ή να ετοιμάζει την ΒΙΠΕ Τανάγρας, που θα οξύνει ακόμη περισσότερο το θέμα της ρύπανσης.

Εμείς ζητάμε άμεσα μέτρα. Ζητάμε πρόστιμα και κλείσιμο των βιομηχανιών οι οποίες δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό και αντιρρυπαντική τεχνολογία, ώστε να προστατεύσουν από όλες τις τοξικές και επικίνδυνες ουσίες και ιδιαίτερα από το εξασθενές χρώμιο. Ζητάμε έναν διευρυμένο βιολογικό καθαρισμό, ο οποίος να επεξεργάζεται τα νερά πριν καταλήξουν στον Ασωπό. Ζητάμε να υπάρχουν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου σε όλες τις επιχειρήσεις. Επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ κινητοποιείται τόσο στην Ε.Ε. όσο και στο επίπεδο της Βουλής και στηρίζει κάθε κινητοποίηση των κατοίκων.»

 

Παναγόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ωρωπού: «Το μέγα οικολογικό και περιβαλλοντικό έγκλημα που συντελείται επί 38 χρόνια με τη μόλυνση του Ασωπού ποταμού από τα βιομηχανικά απόβλητα των εργοστασίων των Οινοφύτων, σήμερα έχει σαν συνέπεια σε όλη η περιοχή, από Σχηματάρι, Οινόφυτα, Ωρωπό, οι κάτοικοι να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού γιατί οι περιοχές αυτές έχουν ήδη αρχίσει να βουλιάζουν και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Σήμερα η Ομοσπονδία Συλλόγων Ωρωπού πήρε την απόφαση να επισκεφτεί όλους τους αρχηγούς των κομμάτων, να θέσει το μεγάλο αυτό πρόβλημα, γιατί πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης, πριν αφανιστούν αυτές οι περιοχές. Τα αιτήματά μας σήμερα αναλύθηκαν λεπτομερώς στον Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και τον Πρόεδρο κ. Αλαβάνο, βρήκαμε πλήρη ανταπόκριση και διαπιστώσαμε την ευαισθησία του Προέδρου σε όλα τα επίπεδα. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει στο μεγάλο πρόβλημα ώστε αυτή η κατάσταση να μην συνεχιστεί ούτε μια μέρα ακόμη, γιατί, επαναλαμβάνω, ο Ωρωπός και τα Οινόφυτα βουλιάζουν μέρα με την ημέρα. Ευχαριστούμε τον κ. Πρόεδρο για τη μεγάλη κατανόηση, και για τις πρωτοβουλίες που υποσχέθηκε ότι θα πάρει, όχι μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και προς την πλευρά της Ε.Ε. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει και θα είναι συμπαραστάτης στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, στις σκληρές και πρωτόγνωρες, που από σήμερα αρχίζουν.»

 

 

15/1/08 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος συναντήθηκε σήμερα με την Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Ωρωπού, για το θέμα του Ασωπού.

16 01 2008
Συνάντηση Αλ. Αλαβάνου με Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Ωρωπού
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων 15/1/2008
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκος Αλαβάνος συναντήθηκε σήμερα με την Ενωση Πολιτιστικών Φορέων Ωρωπού, για το θέμα του Ασωπού.

Ο κ. Αλαβάνος, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, αναφερόμενος στην υπόθεση Ζαχόπουλου, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό και τους στενούς του συνεργάτες ότι «είναι σε ένα τραπέζι τζόγου με «ομερτά«, με κώδικες σιωπής, με εκβιασμούς, με αλληλοκαρφώματα, με μυστικούς λογαριασμούς και εκκαθαρίσεις λογαριασμών, με αυτοκτονίες, με εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, με τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις στις τσέπες των πολιτών».

Ανέφερε ακόμη ότι «η χώρα βιώνει τις κωμικοτραγικές στιγμές του κύκνειου άσματος του δικομματισμού, καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι σε αποσύνθεση, το πολιτικό σύστημα είναι σε σήψη και η χώρα μας την ώρα που άλλες χώρες αγωνίζονται για μια καλύτερη θέση στον κόσμο του 21ου αιώνα, εκείνη βυθίζεται στον υπόκοσμο».

Ο κ. Αλαβάνος κάλεσε τους πολίτες «να αντισταθούν στην κατάρρευση κάθε αξίας, στο μηδενισμό και τον κυνισμό που επικρατεί στη δημόσια ζωή, να μην συμβιβαστούν με κανένα και να αλλάξουν πλήρως το τοπίο». Σημείωσε δε την ανάγκη διεύρυνσης της στήριξης στις δυνάμεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς, «ώστε να αποκτήσουν τη δυνατότητα να προτείνουν μία εναλλακτική λύση έξω από το σημερινό σύστημα».

Αναφορικά με την ημερίδα του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Διαφάνειας και τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών σ’ αυτήν, είπε ότι «όσα ακούστηκαν εκεί από ελληνικής πλευράς ήταν ένα ανέκδοτο, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Σε σχέση με το ζήτημα του Ασωπού έκανε λόγο για «ένα μεγάλο οικολογικό και ανθρώπινο έγκλημα, χωρίς τιμωρία» και κάλεσε την κυβέρνηση «να μην κλείνει τα μάτια και να πάψει να προστατεύει όσους παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, είτε είναι ιδιωτικές είτε δημόσιες επιχειρήσεις».

Ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων με πρόστιμα και κλείσιμο των βιομηχανιών που δεν έχουν αντιρρυπαντική τεχνολογία και διευρυμένο βιολογικό καθαρισμό που να επεξεργάζεται τα νερά πριν καταλήξουν στον Ασωπό.

Τέλος, ο κ. Αλαβάνος ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κινητοποιείται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη Βουλή για το θέμα και στηρίζει κάθε κινητοποίηση των εργαζομένων.

Έρευνα για τη ρύπανση του Ασωπού ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15 01 2008
Γιατί θα πρέπει να φτάνουμε στο απροχώρητο και τελικά να μας ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ να κάνουμε το αυτονόητο; Που πήγε το Ελληνικό φιλότιμο; Τι απέγινε το κοινωνικό συμβόλαιο; Ενδιαφέρονται οι ξένοι περισσότερο από τους δικούς μας ηγέτες!
Βλέπουμε μόνο το σήμερα και γράφουμε στα παλιά μας παπούτσια το αύριο και το μέλλον των παιδιών μας! Οι πρόγονοί μας, όσοι ήταν ισχυροί οικονομικά, χρηματοδοτούσαν θεατρικές παραστάσεις για να ψυχαγωγήσουν και να μορφώσουν και να αφυπνήσουν το πνεύμα του λαού. Οι σημερινοί ισχυροί παρέα με τις ηγεσίες προσπαθούν να τον κοιμίσουν.

Καλύτερα να παραδώσουμε τα κλειδιά της χώρας στους ξένους και να φύγουμε από αυτη την χώρα. Δεν είμαστε άξιοι της ιστορίας αυτού του τόπου!

Ντροπή μας!
Ντροπή μας!

Νερό στο μικροσκόπιο
Έρευνα για τη ρύπανση του Ασωπού ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία έρευνα για τη ρύπανση του Ασωπού ποταμού με βιομηχανικά απόβλητα, δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ.

Ο επίτροπος δήλωσε ότι η Κομισιόν έχει δεχτεί καταγγελίες για το θέμα και αναγνωρίζει πιθανή παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.

«Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα με δική της πρωτοβουλία με σκοπό να διαπιστωθεί εάν η Ελλάδα έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον» απαντά ο κ. Δήμας στη Μαίρη Ματσούκα του ΠΑΣΟΚ και στον Δημήτρη Παπαδημούλη του ΣΥΝ.

Η Κομισιόν δεν αποκλείει τώρα το ενδεχόμενο παραπομπής στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. «Η Επιτροπή θα αξιολογήσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, της διαδικασίας παράβασης» καταλήγει ο κ. Δήμας. Η Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από την Ελλάδα να ενημερώνει για το θέμα τα ευρωπαϊκά όργανα.

Στα νερά του Ασωπού ποταμού στην Αττική έχει ανιχνευθεί μεταξύ άλλων εξασθενές χρώμιο. Το τοξικό βαρύ μέταλλο εντοπίστηκε επίσης στο πόσιμο νερό των Οινοφύτων και της Χασιάς.

Συνολικά 20 βιομηχανίες κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιμα και το ΥΠΕΧΩΔΕ δεσμεύτηκε για αυστηρούς ελέγχους.

Σχολιάζοντας την απάντηση Δήμα, η κ. Ματσούκα επεσήμανε: «Είναι γνωστό ότι το εξασθενές χρώμιο είναι μια τοξική, καρκινογόνος ουσία, ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες, με καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων που έρχονται σε απευθείας επαφή είτε με το μολυσμένο νερό ή που το εισπνέουν υπό την αέρια μορφή του. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει, επιτέλους, να πάψει να αρκείται σε δημόσιες καθησυχαστικές δηλώσεις και να αναλάβει άμεσα μέτρα».

Οι πιθανές παραβάσεις αφορούν την οδηγία 2006/11/EΚ για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, οδηγία 80/68/EΟΚ περί προστασίας των υπογείων υδάτων, οδηγία 91/689/EΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα και οδηγία 98/83/EΚ για το πόσιμο νερό.

Η Επιτροπή απάντησε και σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σταύρου Αρναουτάκη για την πρόοδο των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου, τα οποία είχαν ενταχθεί για χρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής κατά την προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Ντανούτα Χούμπνερ αναφέρει ότι η ανάθεση των εργασιών έχει γίνει σε ποσοστό 50% και η εκτέλεσή τους βρίσκεται στο 4%. Με δεδομένη τη μικρή πρόοδο των εργασιών, προς το παρόν έχει πληρωθεί μόνον η προκαταβολή για το έργο.

Η ΕΑΒ του… χρωμίου

14 01 2008

Πριν περάσουμε στο… κυρίως πιάτο, που είναι το άρθρο, μερικά ερωτήματα:

1. Γιατί ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ο έλεγχος στην ΕΑΒ;
2. Γιατί η ΕΑΒ δεδομένου του παραπάνω σπεύδει να προκαταλάβει την κοινή γνώμη αυτοπροβάλλοντας τις περιβαλλοντικές της ευαισθησίες;
3. Αληθεύει ότι αρκετές χώρες και εταιρίες ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ να κάνουν αυτή την δουλειά που ανέλαβε η ΕΑΒ στο έδαφός τους λόγω των υπερβολικών ρύπων που παράγονται στην διαδικασία;
4. Πως είναι δυνατόν στα 50 μικρογραμμάρια εξασθενούς χρωμίου να απαγορεύεται η επαφή με το νερό και στα 35, τα 25, ή τα 10 ή ακόμα και τα 5 μικρογραμμάρια το νερό να είναι κατάλληλο ακόμα και για πόση και για μαγείρεμα;
5. Γιατί η Ελληνική πολιτεία δεν χειρίζεται το θέμα με γνώμωνα την μέγιστη ασφάλεια των υπηκόων της; Γιατί κανείς δεν τολμά να πεί ότι «το νερό είναι κατάλληλο και να το πίνετε» αλλά απλά λένε ότι «οι τμές του χρωμίου είναι μέσα στα παραμετρικά όρια» και τέτοιες ασάφειες;
6. Οι Δήμαρχοι, ο Νομάρχης, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ και οι εργοστασιάρχες θα έπιναν από αυτό το νερό καθημερινά; Ας το δηλώσουν και αναλαμβάνουμε την δωρεάν τροφοδοσία τους.
7. Με αυτό το νερό όμως παρασκευάζονται ένα σωρό τρόφιμα (ζυμαρικά, μπισκότα, κρέμες, κλπ) που καταναλώνονται σε όλη την Ελλάδα κι όλη την Ευρώπη! Γιατί δεν έχει γίνει έλεγχος καταλληλότητας;
Περιμένουμε απαντήσεις…

ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ «απαντούν» αντιφάσκοντας και αφήνοντας κενά

Η ΕΑΒ του… χρωμίου

Του ΑΡΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Απογειώνονται» τα ερωτήματα για τη ρύπανση από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στον ποταμό Ασωπό και τον ήδη μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα στα σύνορα Ανατολικής Αττικής-Βοιωτίας.

Οι χρονιές αλλάζουν αλλά το πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού παραμένει
Οι απαντήσεις που επιχειρούν να δώσουν τα υπουργεία Αμυνας και ΠΕΧΩΔΕ ύστερα από δημοσίευμα της «Ε» (7/12/07) και ερώτηση στη Βουλή από την Εύη Χριστοφιλοπούλου (ΠΑΣΟΚ) αφήνουν σημαντικά κενά, αντιφάσκουν και περιορίζονται σε διαβεβαιώσεις ότι η ΕΑΒ είναι «πρωτοπόρα στα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε την ερώτηση στις 17 Δεκεμβρίου μεταφέροντας την αγωνία των κατοίκων του Ωρωπού και της ευρύτερης περιοχής. Ρωτούσε ποια είναι η διαδικασία διαχείρισης των τοξικών μετάλλων και των αποβλήτων από τις εργασίες συντήρησης στα πολεμικά αεροσκάφη δεδομένου μάλιστα ότι η ΕΑΒ πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο για εργασίες σε 95 αμερικανικά F-16 που σταθμεύουν σε βάσεις της Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι στο δημοσίευμα της «Ε», εκτός από τα στοιχεία για τη συντήρηση των αμερικανικών F-16, παραθέταμε αριθμούς που έδωσε η ίδια η εταιρεία. Οτι, δηλαδή, από τις εργασίες στα αεροσκάφη μπορεί να παράγονται καθημερινώς 1.750 γραμμάρια από το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο, αλλά η ΕΑΒ έχει τους τρόπους να εμποδίζει τη ρύπανση των υδάτων από αυτά. Συγκρίναμε μάλιστα τον αριθμό των 1.750 γραμμαρίων με το όριο των 50 μικρογραμμαρίων (δηλαδή εκατομμυριοστών του γραμμαρίου) εξασθενούς χρωμίου ανά λίτρο που ξεπεράστηκε στα Οινόφυτα και έκανε το νερό εκεί «ακατάλληλο για κάθε επαφή με τον άνθρωπο». Πάντως, στην απάντησή του ο υφυπουργός Αμυνας Κ. Τασούλας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

-Η κριτική στην ΕΑΒ βασίζεται σε εσφαλμένα στοιχεία (σ.σ. αν και η εταιρεία δεν μας ζήτησε επανόρθωση όσων γράψαμε).

-Στη σύμβαση για τα αμερικανικά F-16 «δεν προβλέπεται χρήση εξασθενούς χρωμίου» (σ.σ. αν και ουδέποτε γράψαμε για «χρήση», αλλά «παραγωγή» αποβλήτων).

-Η ΕΑΒ διαθέτει αδειοδοτημένη και σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων της.

Στη δική του απάντηση ο υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Σταύρος Καλογιάννης όμως δίνει διαφορετική εικόνα λέγοντας μεταξύ άλλων ότι:

-Η ΕΑΒ υπέβαλε πρόσφατα στο ΥΠΕΧΩΔΕ αίτημα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων δραστηριοτήτων, το οποίο θα αξιολογηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

-Υπέβαλε στη Νομαρχία Βοιωτίας μελέτη για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων της, ώστε να συμπληρωθεί/ανανεωθεί η ισχύουσα από το 1986 απόφαση (χωρίς να αναφέρει εάν έγινε η μελέτη δεκτή).

-Εχει από το 2006 έγκριση περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας.

Ο κ. Καλογιάννης αποκαλύπτει επίσης ότι «δεν έχει ολοκληρωθεί» η διαδικασία ελέγχου από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Ομως, η διοίκηση της ΕΑΒ είχε σπεύσει να ανακοινώσει ότι ο έλεγχος που έγινε από τους «Ράμπο», την προηγουμένη του δημοσιεύματος, τα είχε βρει όλα σωστά. «Τα αποτελέσματα κατέδειξαν την τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων» ανέφερε μάλιστα στο τότε γραπτό δελτίο Τύπου.

Τέλος, ο κ. Καλογιάννης μάς ενημερώνει ότι αρμόδιες για την προστασία των υδάτων είναι οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, χωρίς καν να αναφέρει εάν υπάρχει η απαραίτητη ανθρώπινη-υλικοτεχνική υποδομή.

Σχολιάζοντας τα παραπάνω η κ. Χριστοφιλοπούλου δηλώνει ότι «οι κάτοικοι Ωρωπού, Αυλώνα και των γύρω περιοχών δικαίως αγωνιούν», ότι «είναι πρωταρχική και επείγουσα η ανάγκη για δημιουργία τριτοβάθμιας μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων και η διενέργεια πυκνών ελέγχων με τη στενή συνεργασία των Νομαρχιών Βοιωτίας και Ανατ. Αττικής». Σε δική της ανακοίνωση η «Ομάδα Κοινωνικής Εγρήγορσης» τονίζει ότι εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τη σημερινή της κωλυσιεργία σε ένα θέμα που αφορά την υγεία χιλιάδων κατοίκων και παραθεριστών, τότε οι φορείς εμφανίζονται αποφασισμένοι να δράσουν αυτόνομα προσφεύγοντας στο ΣτΕ και στα αρμόδια κοινοτικά όργανα».

arihadj@enet.gr

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 14/01/2008

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρώμιο σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Παπαδημούλη

14 01 2008

Μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Παπαδημούλη, για το θέμα της ρύπανσης της περιοχής του Ασωπού, ο αρμόδιος επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας, εκ μέρους της επιτροπής απάντησε τα ακόλουθα:

E-4904/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10.01.2008)

Το μεταλλικό χρώμιο εμφανίζεται με τρία σθένη, μεταξύ των οποίων τοξικότερο θεωρείται το εξασθενές. Το εξασθενές χρώμιο είναι βιομηχανικό απόβλητο που προκύπτει από την παρασκευή ή χρήση χρωμάτων και επιχρισμάτων ή από εργασίες συγκόλλησης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και συμπτώματα άσθματος, ενώ μετά από εισπνοή είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ερεθισμός ή ακόμη και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος. Είναι γνωστές οι δυσμενείς τοξικολογικές επιδράσεις του καθώς και η καρκινογόνος δράση του – προσβάλλει πρωτίστως τους πνεύμονες. Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) το έχει κατατάξει στην κατηγορία 1 (καρκινογόνο για τον άνθρωπο).

Ωστόσο, η ταξινόμηση αυτή ισχύει μόνο για έκθεση μέσω της εισπνοής.

Αντίθετα, όσον αφορά την έκθεση από το στόμα, μακροχρόνια μελέτη καρκινογένεσης, στην οποία παραπέμπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του πόσιμου νερού[1] της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), δεν παρείχε ενδείξεις καρκινογένεσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το εξασθενές χρώμιο είναι ωστόσο περιορισμένα. Τόσο ο αμερικανικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος, όσο και η ΠΟΥ, αναμένουν τα αποτελέσματα μελετών για το εξασθενές χρώμιο οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του εθνικού τοξικολογικού προγράμματος των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένονταν για το 2006, αλλά δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.

Η ισχύουσα τιμή για το χρώμιο (50 µg/l) δυνάμει της οδηγίας για το πόσιμο νερό[2] βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ του 1992. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ΠΟΥ το 2004 δεν περιλαμβάνουν αλλαγές όσον αφορά το χρώμιο. Εν όψει της αναθεώρησης της οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει τώρα τον κατάλογο των παραμέτρων που θα περιλαμβάνει η πρόταση νέας οδηγίας για το πόσιμο νερό. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα δεν δικαιολογούν τον καθορισμό νέας τιμής.

Παρόλα αυτά και ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμετρικής τιμής για το χρώμιο, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο, στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου μέλους του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για το στάδιο των μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και στην αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία σχετική έρευνα και ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, και συγκεκριμένα από την οδηγία 2006/11/ΕΚ[3] για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, την οδηγία 80/68/ΕΟΚ[4] του Συμβουλίου για την προστασία των υπόγειων υδάτων, την οδηγία 91/689/ΕΟΚ[5] του Συμβουλίου για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την οδηγία 98/83/ΕΚ[6] του Συμβουλίου για το πόσιμο νερό. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι ο ποταμός Ασωπός δεν ρυπαίνεται από επικίνδυνες ουσίες, ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού για τους περίοικους ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα πρότυπα και, σε περίπτωση που η έρευνα καταδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων, ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα εν προκειμένω.


[1] WHO Guidelines for drinking-water quality, Geneva, 2004.[2] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.[3] Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, ΕΕ L 64 της 4.3.2006.[4] Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 20 της 26.1.1980.[5] Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα, ΕΕ L 377 της 31.12.1991.[6] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.

Και μερικά σχόλια από εμάς:

  1. Πρώτα από όλα αξίζει να σημειωθεί, και είναι μία σημείωση ΖΩΗΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ότι όσοι αγρότες της περιοχής χρησιμοποιούν γεωτρήσεις για να ποτίσουν αεροψεκάζοντας τις καλλιέργειές τους κινδυνεύουν εισπνέοντας καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο.
  2. Στην περιοχή πρόσφατα (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2007), έχουν μετρηθεί συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου μέχρι και 136 μικρογραμμάρια ανά λίτρο νερού. Αν δεν σταματήσει η αιτία για την ύπαρξη του εξασθενούς χρωμίου στο υπέδαφος αλλά και στα επιφανειακά ύδατα, ανά πάσα στιγμή οι συγκεντρώσεις μπορούν να ανέβουν σε μικρό χρονικό διάστημα στα ίδια και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Με δεδομένη την ανεπάρκεια ελεγκτικού προσωπικού κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να επαφιόμαστε στην καλή πίστη των βιομηχανιών της περιοχής όταν μάλιστα ήδη έχουν παρανομήσει στο παρελθόν; Η βεβαιότητα αυτή, προέρχεται από το γεγονός και μόνο της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα. Το εξασθενές χρώμιο είναι ανθρωπογεννές και δεν συναντάται με αυτή την μορφή στο φυσικό περιβάλλον.
  3. Παρατηρείστε την διαφοροποίηση που κάνει το κείμενο της Ευρωπαϊκής επιτροπής όταν μεταφέρει το βάρος από το χρώμιο στο ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ χρώμιο: «…Παρόλα αυτά και ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμετρικής τιμής για το χρώμιο, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο…».
  4. Πέραν όμως της ρύπανσης μίας τεράστιας περιοχής με εξασθενές χρώμιο, παραμένει και το θέμα της γενικότερης ρύπανσης του περιβάλλοντος, είτε από άλλα βαρέα μέταλλα, είτε από αέριους ρύπους, είτε από άλλες χημικές ουσίες. Πραγματικά πιστεύουμε ότι μία περιοχή που «φιλοξενεί» 300 εργοστάσια, με τις Ελληνικές συνθήκες λειτουργίας των εργοστασίων, είναι περιβαλλοντικά καθαρή; Στην περιοχή κατοικούν το καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες και κάνουν μπάνιο στην περιοχή που εκβάλει ο Ασωπός. (Ωρωπός, Χαλκούτσι, Δήλεσι, Αυλίδα, Κάλαμος και όλες οι πέριξ παραλίες). Πως ανεχόμαστε ακόμα αυτή την κατάσταση;
  5. Και τέλος, υπάρχει ο κάμπος του Ωρωπού με χιλιάδες στρέματα καλιεργειών που καταλήγουν στο τραπέζι μας και στις λαϊκές αγορές της Αθήνας.

Θα περίμενε κανείς, ότι με την δημοσιοποίηση του προβλήματος το καλοκαίρι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έδιναν αγώνα δρόμου ποιός θα πρωτοστατήσει στον αγώνα κατά της ρύπανσης. Αυτό δεν περιμένουμε από τους τοπικούς άρχοντες αλλά και από την κεντρική εξουσία; Αντίθετα, βλέπουμε ότι αντί να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας εναντίον της ρύπανσης, αυτοί προσπαθούν να κουκουλώσουν το πρόβλημα προφασιζόμενοι «το καλό του τόπου». Θεωρούμε ότι το καλό του τόπου εξυπηρετείται πολύ καλύτερα με καθαρό περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη παρά με την σημερινή αρρωστημένη ή έστω οριακή κατάσταση.

Γιατί να μην γίνει η περιοχή μας υπόδειγμα αρμονικής συνύπαρξης εργοστασίων και φυσικού περιβάλλοντος; Γιατί να μην έχουν γαλάζιες σημαίες οι ακτές μας; Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την φυσική ομορφιά του τόπου για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και έσοδα στους ντόπιους αντί να έχουμε την Δαμόκλειο σπάθη συνεχώς πάνω από το κεφάλι μας; Όσοι έχουν περιουσίες στον τόπο αυτό, νομίζουμε ότι πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά ποιά λύση και ποιό μέλλον θέλουν για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που τους φόρτωσαν.

ΑΣΩΠΟΣ ΣΟΣ.

Αποσπάσματα από το Δελτίο Τύπου των Θηβαίων Πολιτών για το περιβάλλον

14 01 2008
ΘΗΒΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Δημάρχου Θήβας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος» και σε ότι αφορά τις εξελίξεις στο πρόβλημα με το πόσιμο νερό έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

Για μια ακόμη φορά ο Δήμαρχος Θήβας έδειξε με τις δηλώσεις του ότι δεν έχει αντιληφθεί την σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζει η πόλη.

Αν και θα περίμενε κανείς να μάθει ποιες είναι οι βιομηχανίες που με την ανεξέλεγκτη απόρριψη προκάλεσαν την ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα , άκουσε ότι ο Δήμος αποστέλλει μόνο «αυστηρού περιεχομένου» έγγραφα προς την Νομαρχία και τις βιομηχανίες με «παροτρύνσεις» για την ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν και θα περίμενε κανείς να ακούσει ότι άνθρωποι και περιβάλλον γίνονται καθημερινά θυσία στο βωμό του κέρδους των βιομηχάνων , έμαθε ότι και οι πολίτες έχουν «την συμβολή τους» στην δημιουργία του προβλήματος γιατί όταν καίνε τα βαμμένα κουφώματα εκπέμπεται χρώμιο στην ατμόσφαιρα!!!!!!!!

Είναι φανερό ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή το θέμα μόνο στην επίλυση του προβλήματος δεν οδηγεί. Αντίθετα οδηγεί στην αποσιώπηση και στον ευφησυχασμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΗΒΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θήβα 13/1/2008

Όλη η ανακοίνωση δημοσιευμένη στο «Έχεις μήνυμα»

Ψήφισμα της Γεν. Συνέλευσης του τμήματος Eπικοινωνίας και ΜΜΕ Αθήνας

9 01 2008

Ο Ασωπός απειλείται!

Αυτό το καλοκαίρι, μετά το μεγάλο σοκ των πυρκαγιών, ήρθε να προστεθεί στο περιβαλλοντικό προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα μόλυνσης του Ασωπού, του δεύτερου σημαντικότερου υγρότοπου της Αττικής. Όπου οι κάτοικοι των Οινοφύτων, της Θήβας, του Ωρωπού κτλ., πληροφορήθηκαν πως το νερό που χρησιμοποιούν για την ύδρευση, την άρδευση καλλιεργειών και από το οποίο παρασκευάζονται ποτά και τρόφιμα, που διανέμονται σε όλη την Ελλάδα, είναι «εμπλουτισμένο» με εξασθενές χρώμιο, ουσία που είναι «επίκτητη» για τον πλανήτη και άκρως τοξική και επικίνδυνη, καθώς εισέρχεται στη διατροφική αλυσίδα και μέσω των γεωργικών προϊό­ντων.

Το χρονικό μιας ανεξέλεγκτης ρύπανσης.

Όλα ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, όταν ένα διάταγμα επί δικτατορίας (1969), χαρακτήριζε τον Ασωπό, ως «αγωγό παροχέτευσης επεξεργασμένων λυμάτων εργοστασίων». Πράγμα που έδωσε το τέλειο πάτημα για την εγκαθίδρυση βιομηχανικών μονάδων στην περιοχή των Οινοφύτων. Σήμερα, το διάταγμα παραμένει σε ισχύ και οι βιομηχανικές μονάδες, μέσης μην λαμβάνοντας υπ΄ όψην, τους νόμους, χωρίς να λειτουργούν-λόγω κόστους-τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, όσες διαθέτουν (και που απέκτησαν με επιδότηση!) ή δεν έφτιαξαν ποτέ, κι ευνοημένες από την έλλειψη ελέγχων, απορρίπτουν τα ακατέργαστα απόβλητά τους στο ποτάμι, δηλητηριάζοντας και υποβαθμίζοντας έτσι, τον υδροφόρο ορίζοντα.

Και φτάσαμε σε ώρα μηδέν.

Οι τελευταίες αναλύσεις δειγμάτων νερού έδειξαν πολύ υψηλή οργανική φόρτιση, έλλειψη διαλυμένου οξυγόνου, μεγάλη συγκέντρωση χρωστικών και μεγάλη συγκέντρωση ανόργανων ουσιών. Με συνέπεια, οι επιστημονικές μελέτες να οδηγούν στο συμπέρασμα πως, η ζημιά που έχει υποστεί το οικοσύστημα του Ασωπού θεωρείται μη αναστρέψιμη και οδηγεί στην πλήρη περιβαλλοντική καταστροφή και υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Σε πολλά σημεία σχηματίζεται βούρκος και σε άλλα η κοίτη έχει σκεπαστεί από κρούστα λυματολάσπης.

Είναι καιρός, ο Ασωπός να πάψει να λειτουργεί ως οχετός λυμάτων ρυπαίνοντας και καταστρέφοντας το οικοσύστημα. Το ΥΠΕΧΩΔΕ και η κυβέρνηση να λύσουν τη σιωπή τους και να θέσουν αυστηρά μέτρα προστασίας με αυστηρούς νομικούς περιορισμούς. Να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να εφαρμοστεί η αρχή πως «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τέλος, να συνταχθεί πρόγραμμα αποκατάστασης και σωτηρίας του Ασωπού.

Το παραπάνω κείμενο προτάθηκε από το ΔΙΚΤΥΟ και ψηφίστηκε στην Γενική Συνέλευση του τμήματος επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου της Αθήνας.

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου Οινοφύτων από την ΕΚΠΟΙΖΩ για το επικίνδυνο νερό

7 01 2008
07/01/08 22:41
Καταγγέλλει την έλλειψη μέτρων
Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Δήμου Οινοφύτων από την ΕΚΠΟΙΖΩ για το επικίνδυνο νερό

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Οινοφύτων «για το επικίνδυνο νερό με το οποίο υδροδοτούνται οι κάτοικοι της περιοχής» κατέθεσε η Ενωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Σε ανακοίνωση της οργάνωσης των καταναλωτών επισημαίνεται ότι, παρά το γεγονός έχει πλέον διαπιστωθεί, και μέσα από επίσημους ελέγχους, η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα από τις πηγές του οποίου υδροδοτεί ο Δήμος Οινοφύτων, τα νοικοκυριά της περιφέρειάς του, δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα μέτρα για την υποκατάσταση του επικίνδυνου νερού.

Στη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητάει μεταξύ άλλων να σταματήσει η διανομή υδάτων που προέρχονται από τις γεωτρήσεις του μολυσμένου υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής του Δήμου Οινοφύτων και τον ευρύτερο της περιοχής μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ζητά επίσης να υποχρεωθεί ο Δήμος Οινοφύτων, μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, να μεταφέρει στις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου με υδροφόρες, ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, νερό που να είναι πόσιμο και κατάλληλο για οικιακή και βιομηχανική χρήση, το οποίο θα υποκαταστήσει το διοχετευόμενο σήμερα μέσω του δικτύου νερό.

Επίσης, να παύσει ο Δήμος Οινοφύτων να χρεώνει και να εισπράττει από τους καταναλωτές κατοίκους και χρήστες του δικτύου ύδρευσης των Οινοφύτων πάγια τέλη και τίμημα για το νερό που διοχετεύτηκε ή διοχετεύεται σε αυτούς και προέρχεται από τις παραπάνω μολυσμένες γεωτρήσεις.

Η παραπάνω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικασθεί την 17η Ιανουαρίου 2008 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θήβας.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε περαιτέρω δικαστικές ενέργειες και στους υπόλοιπους Δήμους της ευρύτερης περιοχής που διοχετεύουν νερό στους κατοίκους από τον μολυσμένο από τον ποταμό Ασωπό και εξαιτίας των βιομηχανικών αποβλήτων ευρύτερο υδροφόρο ορίζοντα.

Καλεί δε τις αρμόδιες εποπτικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτοφανής οικολογική καταστροφή που συντελείται στην περιοχή από τη βιομηχανική ρύπανση του ποταμού Ασωπού και να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία των κατοίκων.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ασφαλιστικά μέτρα για το νερό Ασωπού

7 01 2008
EΛΛAΔA Hμερομηνία δημοσίευσης: 04-01-08
Ασφαλιστικά μέτρα για το νερό Ασωπού

Λινα Γιανναρου

Το «δώρο» που όλοι στα Οινόφυτα περίμεναν φέτος τα Χριστούγεννα -που δεν είναι βέβαια άλλο από… λίγο καθαρό νερό- δεν ήρθε. «Χρόνια πολλά και καλά! Εδώ; Τα ίδια… Ο Ασωπός πάντα μαύρος, τα φουγάρα σε πλήρη λειτουργία και το νερό ακόμα πουθενά», λέει χαρακτηριστικά στην «Κ» ο παπα-Γιάννης Οικονομίδης, ο ιερέας της πόλης.

Πράγματι, τα πολυδιαφημισμένα έργα που θα εξασφάλιζαν την υδροδότηση των Οινοφύτων από το Μόρνο -και τα οποία υποτίθεται θα παραδίδονταν πριν από το νέο έτος- απέχουν ακόμη πολύ από την ολοκλήρωσή τους. Μολονότι ο αγωγός που συνδέει τον Μόρνο με τα Οινόφυτα έχει κατασκευαστεί, στο διυλιστήριο δεν έχουν πέσει τα… μπετά, ενώ η σύμβαση που αφορά το έργο της κατασκευής του δεύτερου αγωγού από Οινόφυτα προς Δήλεσι βρίσκεται ακόμη στο Ελεγκτικό Συνέδριο (καθώς το κόστος ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ).

Με άλλα λόγια, από το καλοκαίρι, οπότε διαπιστώθηκε η ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών στο πόσιμο νερό της περιοχής (το εξασθενές χρώμιο είναι μόνο μία από αυτές), από τις βρύσες των σπιτιών συνεχίζει να τρέχει το ίδιο τοξικό νερό. Και οι κάτοικοι εξακολουθούν να χρεώνονται γι’ αυτό! Μπροστά στην προφανή ολιγωρία των αρχών, μα και τη στρεβλή λογική του «πληρώνω για να τοξινώνομαι», η Ενωση Καταναλωτών ΕΚΠΟΙΖΩ δεν κάθησε με σταυρωμένα χέρια. Προχθές, κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του Δήμου Οινοφύτων, με αίτημα, πρώτον, τη διακοπή της παροχής του νερού και την αντικατάστασή του με καθαρό και, δεύτερον, τη διακοπή της χρέωσης των πολιτών για μη ασφαλές νερό. «Δεν είναι λογικό να αξιώνει ο δήμος τίμημα για την παροχή νερού που δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές», τονίζει στην «Κ» ο δικηγόρος της οργάνωσης κ. Δημήτρης Σπυράκος. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Οινοφύτων κ. Γιώργο Θεοδωρόπουλο, η αιτία της καθυστέρησης για την κατασκευή του διυλιστηρίου είναι η… κακοκαιρία. «Με την παγωνιά δεν επιτρέπεται να πέσουν μπετά. Με το που θα το επιτρέψει ο καιρός, θα μοντάρουμε τα μηχανήματα, θα κάνουμε τους απαραίτητους ελέγχους και θα δώσουμε το νερό στον κόσμο», είπε στην «Κ». Παράγοντες της αυτοδιοίκησης πάντως αναφέρουν ότι τα έργα ξεκίνησαν με μεγάλη καθυστέρηση, μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις γιορτές, και σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούν δύο μήνες έως ότου ολοκληρωθούν.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, τέλος, από το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί κλιμάκιο του ΠΕΡΠΑ στα Οινόφυτα για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Καθαρό νερό στα Οινόφυτα μόνο αν… ζεστάνει ο καιρός

7 01 2008

Καθαρό νερό στα Οινόφυτα μόνο αν… ζεστάνει ο καιρόςΤο πρόβλημα του καθαρισμού του Ασωπού παραμένει…
Σαν να μην τους έφθανε το νερό, που τους προέκυψε με χρώμιο καρκινογόνο και εξασθενές, 40.000 κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή Οινοφύτων και Δηλεσίου θα πρέπει να περιμένουν τώρα και το κρύο να εξασθενήσει…

Και αυτό διότι, σύμφωνα με τον δήμαρχο Οινοφύτων Γιώργο Θεοδωρόπουλο, τα πρώτα έργα για την παροχή καθαρού νερού στην περιοχή «καθυστέρησαν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν -κάτω των 5 βαθμών Κελσίου- και δεν επέτρεψαν να ολοκληρωθεί η κατασκευή των δεξαμενών στα Οινόφυτα». Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, μετά τη δημοσιοποίηση των αναλύσεων που έδειξαν ότι το νερό «ανθρώπινης κατανάλωσης» των Οινοφύτων περιέχει εξασθενές χρώμιο πάνω από τα όρια ασφαλείας που υφίστανται για το λιγότερο επικίνδυνο τρισθενές, έγιναν αλλεπάλληλες εξαγγελίες και συσκέψεις. Ανέλαβε δράση για λόγους εθνικής σημασίας το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Οινοφύτων ανακοίνωσε ότι γίνονται όλες οι ενέργειες προκειμένου «να τρέξει καθαρό νερό στις βρύσες των σπιτιών μέχρι το τέλος του 2007». Στο πλαίσιο αυτό, ανατέθηκαν δύο εργολαβίες:

– Η μία για το διυλιστήριο νερού, τις δεξαμενές και τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ που περνά κοντά στα Οινόφυτα. Στην περιοχή αυτή, κατά τον κ. Θεοδωρόπουλο, κατοικούν 6.000 άνθρωποι, ενώ το νερό χρησιμοποιούν και δεκάδες βιομηχανίες.

– Η άλλη για τη διοχέτευση του νερού αυτού από τα Οινόφυτα στην περιοχή Δήλεσι, που υπάγεται στον ίδιο δήμο αλλά βρίσκεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων. Στην περιοχή αυτή, το καλοκαίρι «υδρεύονται έως και 30.000 κάτοικοι».

Η δεύτερη εργολαβία έχει ανατεθεί στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική του Ομίλου Μπόμπολα, αλλά το έργο δεν έχει καν ξεκινήσει, διότι είναι αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και πρέπει να προηγηθεί προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η πρώτη εργολαβία έχει ξεκινήσει και, σύμφωνα με τον δήμαρχο Οινοφύτων, ο μηχανολογικός εξοπλισμός έχει παραληφθεί, αλλά δεν έχει μονταριστεί, διότι πρέπει πρώτα να κατασκευαστούν οι δεξαμενές, η κατασκευή των δεξαμενών καθυστέρησε λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που δεν επέτρεψαν να πέσουν τα απαραίτητα τσιμέντα, και ο αγωγός των περίπου 800 μέτρων, που φέρνει το νερό της ΕΥΔΑΠ στις υπό κατασκευήν δεξαμενές, έχει ολοκληρωθεί.

Το υπουργείο Υγείας, μετά τον θόρυβο που ξέσπασε το καλοκαίρι, αναγκάστηκε το φθινόπωρο να ανακοινώσει ότι το νερό -που ακόμη τρέχει στις βρύσες των σπιτιών των Οινοφύτων- είναι ακατάλληλο για να έρχεται σε οποιαδήποτε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό. Κατατέθηκε μάλιστα και πρόταση να διακοπεί η παροχή του ολοκληρωτικά, αλλά η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην την υιοθετήσει, ενώ ο εισηγητής της, Μιχ. Γιαλούρης, απομακρύνθηκε από τη θέση τού αντιδημάρχου.

Παρά ταύτα, ο δήμαρχος επιμένει, όπως λέει, «να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο». Εκτιμά ότι, εφόσον βοηθήσει ο καιρός «και επικρατήσουν οι Αλκυονίδες μέρες», θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τής πρώτης εργολαβίας και θα έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιμές «πριν από το τέλος Ιανουαρίου». Οσο για τους κατοίκους στο Δήλεσι, θα πρέπει να τελειώσει ο προσυμβατικός έλεγχος και μετά θα γίνει το έργο με μεγάλη ταχύτητα, «γιατί είναι ευκολότερο», ενώ «δεν θα πρέπει οι κάτοικοι να πιστεύουν τις φήμες ότι δεν θα έχουν καθαρό νερό ούτε το καλοκαίρι».

Κατά τον δήμαρχο Οινοφύτων, το μεγάλο θέμα είναι τώρα ο καθαρισμός του Ασωπού ποταμού. Υπενθυμίζεται ότι ο Ασωπός είχε χαρακτηριστεί από το 1969 επίσημα «αποδέκτης» των βιομηχανικών λυμάτων των εργοστασίων. Μας δήλωσε όμως ότι δεν έχει κανένα νεώτερο από τους ελέγχους που συνεχίζουν να κάνουν σε βιομηχανίες οι επιθεωρητές Περιβάλλοντος και από τα ευρήματά τους. Εξέφρασε όμως την ικανοποίησή του, διότι το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ απάντησε κατ’ αρχήν θετικά για τη δημιουργία Κέντρου Προστασίας Περιβάλλοντος στα Οινόφυτα. Ουδέν νεώτερον επίσης για μια σειρά από άλλες εξαγγελίες επισήμων που αφορούσαν το τι θα γίνει με την ασάφεια στα όρια ασφαλείας των βαρέων μετάλλων στο πόσιμο νερό και το πώς θα προστατευθούν τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής που αρδεύονται με νερό τοξινωμένο.
ΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – 04/01/2008
http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=78654976