Λέτε να μας διαβάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ; Κρίσιμη επερώτηση για Ασωπό και Ράμπο Περιβάλλοντος

31 01 2008

(Ξένη δημοσίευση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΡΙΖΑ- ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΧ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ,Ν.ΤΣΟΥΚΑΛΗ- Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου30-01-2008

Ερώτηση – ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ιδρύθηκε με σημαντική καθυστέρηση, σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), με βασικό στόχο την παρακολούθηση εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και λειτούργησε από τις αρχές του 2004. Η Ε.Υ.Ε.Π. έχει ανεξάρτητη δομή και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η χώρα μας όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν – σύμφωνα με το σημείο 8 της προαναφερόμενης Σύστασης, να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Αρχών Επιθεώρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τον εξοπλισμό που διαθέτουν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, που διενήργησαν, καθώς και τον ετήσιο εθνικό προγραμματισμό σχετικά με τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Ωστόσο, από τα τέλη του 2005 έως σήμερα η ΕΥΕΠ εξακολουθεί να μη συντάσσει ετήσιο προγραμματισμό και οι έλεγχοι διενεργούνται συνήθως κατόπιν σοβαρών καταγγελιών ή εντολών της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή δεν έχουν τεθεί σαφή κριτήρια και έτσι οι έλεγχοι είναι συχνά επιλεκτικοί.

Δεν έχει προωθηθεί η θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής των υφιστάμενων ή/και νέων (υπό αδειοδότηση) έργων και δραστηριοτήτων, αλλά και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 331/2001/ΕΚ Σύστασης. Δεν έχει προωθηθεί η σύνταξη ικανής Βάσης Δεδομένων, όπου θα περιελάμβανε τόσο την κείμενη νομοθεσία και τον αριθμό και το είδος των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων με τους περιβαλλοντικούς όρους που ετέθησαν για την αδειοδότησή τους, όσο και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, στοιχεία που έπρεπε να είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ.

Κατά την παρούσα φάση η ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ βρίσκεται ακόμη «υπό κατασκευή», τα περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία που υπάρχουν χρονολογούνται από τις αρχές του 2004 και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, σχετικά με ελεγχόμενες εταιρείες και τις όποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν. Η μόνη πληροφόρηση του κοινού και εν γένει των ενδιαφερόμενων, γίνεται μόνο μέσω Δελτίων Τύπου του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και αυτό έγινε κυρίως μετά την αποκάλυψη της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού. Οι ενδιαφερόμενοι, κοινό και ΜΜΕ συναντούν μεγάλη δυσκολία να έχουν ακόμη και στοιχειώδη ενημέρωση από την ΕΥΕΠ, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία θα έπρεπε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, κλπ.

Μέχρι σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ΕΥΕΠ υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού που ορίζει το σχετικό ΠΔ και που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και στελέχωσή της, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο τετράμηνο υλοποιήθηκαν ορισμένες αποσπάσεις και αυξήθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων της.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Γιατί δεν δημοσιοποιείται ο ετήσιος εθνικός Προγραμματισμός των έργων και δραστηριοτήτων, στις οποίες η ΕΥΕΠ διενήργησε ελέχους ; Γιατί η ΕΥΕΠ λειτουργεί χωρίς ανοιχτό πρόγραμμα ελέγχων, όπως επιβάλλεται από την ως άνω Σύσταση, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να χαρακτηρίζονται μονομερείς και μεροληπτικοί ;

– Γιατί δεν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και λοιπά στοιχεία, καθώς και όλες οι ετήσιες Εθνικές εκθέσεις, που έχει εκπονήσει; Για παράδειγμα γιατί λείπει η Έκθεση του 2004 ;

– Ποιός είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Γενική Επιθεώρηση και στους δύο Τομείς της ΕΥΕΠ, ποιές οι ελλείψεις και πως προβλέπεται να καλυφθούν, ώστε να μπορεί να ΕΥΕΠ να ανταποκριθεί καλύτερα στο έργο της;

– Ποια είναι τα μέτρα που εισηγήθηκε η ΕΥΕΠ σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού; Ποια από αυτά υλοποιήθηκαν; Τι σκοπεύει να κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθαρισμό και αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής; Έχει οριοθετηθεί η λεκάνη απορροής της περιοχής, ώστε να γνωρίζουμε την έκταση και το είδος της ρύπανσης;

– Ποιοι είναι οι φορείς του δημόσιου τομέα, έχουν ελεγχθεί τα δύο τελευταία χρόνια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων ;

– Με ποιο τρόπο καταλογίζεται το ύψος των προστίμων στη βάση των διαπιστωμένων παραβάσεων και πως εξασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων;

– Σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, από ρύπανση που προέρχεται από έργα και δραστηριότητες που ελέγχθηκαν και ποια μέτρα εισηγήθηκαν οι Επιθεωρητές για την αποκατάσταση αυτής ;

– Από τις 30 Απριλίου 2007 εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς». Τι έχει κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας; Θα εφαρμοστεί στην περίπτωση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού;

– Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακών κλιμακίων επιθεωρητών περιβάλλοντος;

Ζητείται να κατατεθούν :

· Τα σχετικά έγγραφα και οι πίνακες με τους Φορείς που έγιναν αντικείμενο ελέγχων, τις ποινές που εισηγήθηκαν οι επιθεωρητές, τις ποινές που επιβλήθηκαν και κάθε σχετικό έγγραφο από τις αρχές του 2004 έως σήμερα.

· Τα προγράμματα των ετήσιων ελέγχων για το 2004, 2005, 2006 και 2007, καθώς και οι γενικοί άξονες κατεύθυνσης των ελέγχων που έχουν καθορισθεί για το 2008.

· Οι ετήσιες εθνικές εκθέσεις, σχετικά με τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, που υπέβαλε η ΕΥΕΠ στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Νίκος Τσούκαλης

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6099195

Νέες δραματικές Μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου από το ΠΑΚΟΕ – 21 Ιανουαρίου 2008

29 01 2008

Πριν καλά καλά «στεγνώσει» το ψηφιακό μελάνι από την προηγούμενη δημοσίευση, ήρθαν τα χειρότερα αποτελέσματα που έχουμε δει ποτέ για το θέμα του εξασθενούς χρωμίου… Από τα αποτελέσματα που θα διαβάσετε, βγαίνουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Το πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο εξακολουθεί να υφίσταται, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων.
2. Η γεώτρηση της Μαυροσουβάλας δείχνει «καθαρή».
3. Ωστόσο, στις βρύσες μας, φτάνει εξασθενές χρώμιο σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις! Αυτό σημαίνει είτε ότι το νερό της Μαυροσουβάλας αναμιγνύεται εν αγνοία μας με νερό από άλλες πηγές είτε ότι το δίκτυο ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής «μπάζει» από παντού.
4. Οι παραπάνω μετρήσεις δικαιώνουν την θέση μας για συχνούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται όχι μόνον στις γεωτρήσεις ύδρευσης αλλά και στις βρύσες των σπιτιών μας. Σκεφτείτε να γινόταν μόνο η μέτρηση στην Μαυροσουβάλα! Θα μέναμε με την εντύπωση ότι είμαστε ασφαλείς! Πράγμα που δεν ισχύει, αφού στα σπίτια μας φτάνει εξασθενές χρώμιο!
5. Οι μετρήσεις που έγιναν, μας επαναφέρουν στην κατάσταση του Σεπτεμβρίου και ακόμα χειρότερα. Δηλαδή το νερό δεν κάνει για καμία ανθρώπινη χρήση, ούτε για πόση, ούτε για μαγείρεμα, ούτε για μπάνιο, ούτε για πλύσιμο ρούχων, ούτε για πότισμα!

Πέρασαν 6 μήνες από την ανακάλυψη του προβλήματος και παραμένουμε στην ίδια κατάσταση. Το «Εθνικό θέμα Ασωπός» του υπουργού, τα έργα που εξαγγέλθηκαν, οι ενέργειες αποκατάστασης, οι αυστηρότεροι έλεγχοι, όλα όσα ελπίσαμε, αποδείχθηκαν ΑΝΕΠΑΡΚΗ.

Το νερό μας, ΣΗΜΕΡΑ, είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη χρήση και ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ.
Βάσει της νομοθεσίας, ο ρυπαίνων πληρώνει το κόστος της αποκατάστασης. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιός ρυπαίνει. ΠΟΙΟΣ ΡΥΠΑΙΝΕΙ κύριοι αρμόδιοι;
Βάσει της νομοθεσίας, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη για την καταλληλότητα του νερού. Τι απαντά για τα στοιχεία των μετρήσεων ο Δήμαρχος Ωρωπίων;

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Πάτρα
http://www.iceht.forth.gr

Προς το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών
Λ. Πεντέλης 47 15235 Βριλήσσια, Αττικής
Υπ’ όψιν Κου Παν. Χριστοδουλάκη, Προέδρου ΔΣ

22 Ιανουαρίου 2008

Θέμα: Ανάλυση δειγμάτων νερού για περιεκτικότητα σε Cr(VI)

Τα δείγματα παρελήφθησαν την 21/1 σε φιάλες πολυαιθυλενίου του 1 Λίτρου, στο Εργαστήριο Ανοργάνου και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και του ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ από τον συνεργάτη του ΠΑΚΟΕ κ. Ιωάννη Φακιρίδη, ο οποίος και τα προσεκόμισε εντός φορητού ψυγείου.

Η πρώτη ανάλυση έγινε με την μέθοδο 7196Α της ΕΡΑ (Φασματοφωτομετρική με διφαινυλοκαρβαζίδιο). Ακολούθησε και ανάλυση με ηλεκτροχημική μέθοδο (Καθοδική Βολταμετρία Απογύμνωσης- Cathodic Stripping Voltametry). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Δείγμα

Συγκέντρωση Cr(VI)/ppb

1

89.0

2

71.0

3

220.0

4

44.0

5

26.7

6

86.0

7

213.0

8

85.3

9

52.0

10

<0.1

Π.Κουτσούκος, Καθηγητής

ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Την Δευτέρα, 21/1/2008 το ΠΑΚΟΕ έκανε δειγματοληψίες στα ακόλουθα σημεία:

1. ΣΙΚΑΜΙΝΟ-ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΕΥΓ. ΛΕΜΠΟΥΣΗ

2. ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΟΙΚΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

3. XΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΟΙΚΙΑ ΒΑΣ. ΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ

4. ΠΕΥΚΙΑ-ΟΙΚΙΑ ΜΑΤΑΚΟΥ

5. ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΕΚΑΛΗΣ

6. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ-ΟΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

7. ΩΡΩΠΟΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Γ.ΓΙΚΑΚΗ

8. ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ-ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ

9. ΦΟΥΡΝΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ

10. ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ

Από το δελτίο Τύπου του ΠΑΚΟΕ.

Σηκώνει τα χέρια ψηλά και το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αφηνόμαστε στην τύχη μας…

28 01 2008

ΤΟ «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΣΩΠΟΣ», 4 μήνες μετά πάει για θάψιμο ολοταχώς.

Το Υπουργείο λέει ότι έκανε ότι ήταν να κάνει.
Οι Νομαρχίες δεν αναγνωρίζουν το πρόβλημα.
Οι Δήμαρχοι μετρούν αλλά μας κρίνουν ανάξιους να ξέρουμε και δεν δημοσιοποιούν τις μετρήσεις.
Τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Ο εισαγγελέας έχει ενημερωθεί (αλλά περιμένει; τι ακριβώς;)

Να μάθουμε κι εμείς τα αποτελέσματα «όλων των πρέπουσων ενεργειών» που διαβιβάστηκαν στον Εισαγγελέα; Αφορά την ΖΩΗ μας! Θα μάθουμε επιτέλους ποιοί ρυπαίνουν;
Γιατί το εξασθενές χρώμιο ανεβαίνει και πάλι στις μετρήσεις της Θήβας κι αλλού;
Πού γίνονται οι μετρήσεις;
Τι αποτελέσματα βγάζουν; Που θα το μάθουμε κι εμείς;
Πόσο συχνά γίνονται οι μετρήσεις;
Πότε θα γίνει τοξικολογικός έλεγχος στα παιδιά και στον πλυθησμό;
Γιατί τα έργα σύνδεσης του Δηλεσίου δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει;
Γιατί ο Ωρωπός δεν αναφέρεται καθόλου; Η Μαυροσουβάλα είναι τελικά καθαρή;
Γιατί δεν δημοσιοποιείτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελεγχών σε επιχειρήσεις;

ΜΠΡΑΒΟ στον ΣΚΑΙ! Όλοι οι άλλοι δεν βγάζουν μιλιά!


Πίνουν ακόμη «δηλητήριο»

Το ποτάμι εξακολουθεί να μοιάζει με βούρκος

Συμπληρώθηκαν τέσσερις μήνες από τότε που ο ίδιος ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς είχε χαρακτηρίσει το θέμα του Ασωπού ποταμού «εθνικό ζήτημα».

Ο ΣΚΑΪ επέστρεψε για ακόμη μια φορά στα Οινόφυτα για να διαπιστώσει ότι το πρόβλημα με το νερό το Ασωπού παραμένει άλυτο.

Οι εικόνες που κατέγραψε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ αποδεικνύουν ότι πρέπει να υπάρχουν ακόμη εταιρείες που συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα τον Ασωπό, καθώς το ποτάμι εξακολουθεί να μοιάζει με βούρκος.

Από τη πλευρά του το ΥΠΕΧΩΔΕ διαχωρίζει τη θέση του υποστηρίζοντας ότι έγιναν όλες οι πρέπουσες κινήσεις για τον εντοπισμό των εταιρειών, που ρυπαίνουν το ποτάμι, ενώ έχει ήδη διαβιβάσει τους σχετικούς φακέλους στον εισαγγελέα αλλά και τη Νομαρχία, ώστε να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες.
Άλυτο το πρόβλημα στον Ασωπό
Πάντως, οι κάτοικοι των Οινοφύτων εξακολουθούν να καταναλώνουν νερό με εξασθενές χρώμιο καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα που είχε προαναγγείλει ο δήμαρχος Οινοφύτων.

Ο δήμος είχε αρχικά δώσει προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, στην συνέχεια έως τις 25 Ιανουαρίου 2008, ενώ σήμερα δηλώνει πως τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες ο δήμος αρνείται να κοινοποιήσει και τα αποτελέσματα των τελευταίων αναλύσεων στο νερό.

Ούτε στο χωριό Δήλεσι, που επίσης υδροδοτείται από τις μολυσμένες γεωτρήσεις των Οινοφύτων, έχουν ξεκινήσει τα έργα για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει καθαρό νερό από τον Μόρνο.
http://www.skai.gr/master_story.php?id=72257

Και ξανά προς την δόξα τραβά…

27 01 2008

Ανεβαίνουν πάλι οι τιμές του εξασθενούς χρωμίου σε μετρήσεις στην Θήβα.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ ΕΔΩ.

Διαβάστε σχετικά ΕΔΩ.

Είχαμε επισημάνει τους κινδύνους πρόσφατα, στα σχόλια μας για την ανακοίνωση του υπουργού κ. Σουφλιά εναντίον του επιτρόπου περιβάλλοντος κ. Σ. Δήμα:

…Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, η κατάσταση θα ξανακυλήσει στην δραματική πρότερη κατάσταση αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Για αυτό φωνάζουμε. Για αυτό θα εξακολουθήσουμε να ελέγχουμε τις ενέργειες αποκατάστασης και οριστικής λύσης του προβλήματος…

Φυσικά, παρόλες τις μεγαλοστομίες και τα έργα βιτρίνας, ούτε οι κατάλληλες υποδομές δημιουργήθηκαν, ούτε οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε σήμερα, μόλις αρχίζει λίγο να φεύγει το θέμα από τα φώτα της δημοσιότητας, επανερχόμαστε με ταχείς ρυθμούς στην προηγούμενη κατάσταση…

Εργαζόμαστε! λέει ο υπουργός! Κάνουμε ενέργειες, έχουμε σχέδιο! Και ο κ. Δήμας αντί να μας βοηθά εμάς και την χώρα του, την Ελλάδα, είναι εναντίον μας! Δεν μπορούμε -λέει ο υπουργός- να καταλάβουμε την σκοπιμότητα του πολέμου που δεχόμαστε!

Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Τα ίδια ακούμε κι εμείς, όσοι αγωνιζόμαστε για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Σε άλλο επίπεδο βέβαια. Ο Δήμας δέχεται επίθεση από τον Σουφλιά, εμείς δεχόμαστε επίθεση από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις μας. Από τους Δημάρχους των περιοχών μας και από τις Νομαρχίες μας. Κάνουν το άσπρο – μαύρο! Προσπαθούν να μας χρεώσουν σκοπιμότητες και ιδιοτέλεια! Μας θεωρούν ίδιους με τους εαυτούς τους και  διαπλεκόμενους!

Όσο συμφέρον έχει ο κ. Σταύρος Δήμας να τα βάζει με την παράταξή του, άλλο τόσο έχουμε κι εμείς να τα βάζουμε με τις τοπικές Αρχές.

Η κατάσταση είναι απλή: Και εμείς και ο κ. Δήμας βλέπουμε τον δρόμο που έχουμε πάρει. Βλέπουμε ότι θα γίνουμε η χλεύη της Ευρώπης. Βλέπουμε ότι δεν προσπαθούνε οι ηγεσίες για πραγματικές λύσεις αλλά για κουκούλωμα. Βλέπουμε, ότι τα πράγματα έχουν πάρει μία πορεία χωρίς επιστροφή. Και το καταγγέλουμε. Και φωνάζουμε.

Ακούει κανείς;

Η ρύπανση του Ασωπού. Παραβίαση του Κοινοτικού Δικαίου από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας – Γνωμοδότηση

23 01 2008

Μας έλειπε κάτι τέτοιο! Αναλυτική περιγραφή των παραβάσεων, με παραπομπές σε κανονισμούς και σχετική βιβλιογραφία!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠAΛΙΑΣ
Δικηγόρος

Ι. Πραγματικά δεδομένα

Η ρύπανση του Ασωπού ποταμού, των υπόγειων υδάτων και των εδαφών της περιοχής της Ανατολικής Αττικής και της Βοιωτίας με βιομηχανικά κυρίως υγρά απόβλητα συντελείται εδώ και 35 χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ξεκίνησε η εγκατάσταση βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην άτυπη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, χωρίς να υπάρχουν οι αναγκαίες υποδομές, μετατρέποντας τον ποταμό σε αγωγό παροχέτευσης…

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση η δράση της διοίκησης χαρακτηρίζεται από αδράνεια, υστερήσεις και παραλείψεις. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ύπαρξη του προβλήματος ήλθε στην επιφάνεια από τους πολίτες και την τοπική αυτοδιοίκηση των πληττόμενων περιοχών. Η κεντρική διοίκηση για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε…

Η συνέχεια εδώ.

Απόσπασμα για Ασωπό από τις δηλώσεις Σουφλιά της 22/1/08

23 01 2008

5. Για τον Ασωπό

Η αλήθεια είναι ότι μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα με το εξασθενές χρώμιο στον Ασωπό, με εντολή μου οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εντατικοποίησαν τους ελέγχους, οι οποίοι συνεχίζονται ακόμη και σήμερα. Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και επιβλήθηκαν πολύ υψηλά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε 20 εταιρείες.

Όλοι οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα και στις αδειοδοτούσες αρχές, έτσι ώστε να προχωρήσουν και οι διαδικασίες ποινικών κυρώσεων. Παράλληλα, προωθούνται από το ΥΠΕΧΩΔΕ πολλά μέτρα, μεταξύ των οποίων και οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής.

Για όσα θέματα ζήτησε να ενημερωθεί ο κ. Δήμας, ενημερώθηκε εγκαίρως και εγγράφως στις 27 Νοεμβρίου 2007, αν και σε απάντησή του σε σχετική ερώτηση του κ. Παπαδημούλη στις 10 Ιανουαρίου 2008 αναφέρει ότι δεν έχει ενημέρωση, με αποτέλεσμα ως συνήθως συμβαίνει με τις ασαφείς απαντήσεις του να δίνει αφορμή για αστήρικτη κριτική εναντίον του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Θα θέλαμε να θέσουμε μερικές ερωτήσεις στον Υπουργό:

1. Υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές στην περιοχή για την «φιλοξενία» τόσων εργοστασίων;

2. Οι 15-20 εταιρίες στις οποίες επιβλήθησαν πρόστιμα είναι οι μόνες που ρυπαίνουν; Γιατί δεν ανακοινώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα οι ενέργειες αλλά και τα ευρήματα των ελέγχων των ελεγκτών περιβάλλοντος;

3. Όπως έχει καταγγείλει η τ. γενική επιθεωρήτρια περιβάλλοντος κ. Μαργαρίτα Καραβασίλη, στο ένθετο περιοδικό ΟΙΚΟ της Καθημερινής της 6ης Νοεμβρίου 2007, υπήρχαν μέχρι πρόσφατα μόνον 2 επιθεωρητές για ολόκληρη την Βοιωτία και αυτοί, χωρίς αυτοκίνητο. Τι έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση;

4. Αν συγκρίνουμε τον ετήσιο τζίρο και τα κέρδη των εταιριών στις οποίες επιβλήθησαν πρόστιμα, σε σύγκριση με το ύψος των προστίμων, εξακολουθείτε να θεωρείτε τα πρόστιμα «πολύ υψηλά»; Παραθέτουμε ενδεικτικά τα οικονομικά στοιχεία των τριών πρώτων εταιριών που «έφαγαν» τα μεγαλύτερα πρόστιμα πρόσφατα, για διευκόλυνσή σας. Τα πρόστιμα είναι από το δελτίο τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ και οι κύκλοι εργασιών και τα κέρδη (προ φόρων) από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών για το 2006:

Η πρώτη εταιρία*, έκανε τζίρο 80.115.258 €, είχε κέρδη 14.322.435 €, και της επεβλήθη πρόστιμο 267.000 €. Ποσοστό προστίμου επί του τζίρου 0,33%. Επί των κερδών 1,86%.

Η δεύτερη εταιρία*, έκανε τζίρο 20.255.202 €, είχε κέρδη 2.061.503 €, και της επεβλήθη πρόστιμο 250.000 €. Ποσοστό προστίμου επί του τζίρου 1,23%. Επί των κερδών 12,13%.

Η τρίτη εταιρία* έκανε τζίρο 551.737.437 €, είχε κέρδη 18.333.521 €, και της επεβλήθη πρόστιμο 180.000 €. Ποσοστό προστίμου επί του τζίρου 0,03%. Επί των κερδών 0,98%.

Τώρα που βλέπουμε όχι τα απόλυτα ποσά των προστίμων, αλλά τα σχετικά, τα νούμερα δηλαδή ως ποσοστά, εξακολουθείτε να θεωρείτε κύριε υπουργέ ότι τα πρόστιμα αποτελούν πραγματικό αντικίνητρο για τις εταιρίες για να σταματήσουν να ρυπαίνουν; Ας μην αναφερθούμε στο ύψος των προστίμων στις εταιρίες ΠΡΙΝ το θέμα της ρύπανσης της περιοχής μας πάρει δημοσιότητα (όταν βέβαια οι εταιρίες δεν αθωώνονταν για τυπικούς λόγους και λόγω λάθους καταγραφής στοιχείων!!). Μπορούσαμε να τα πληρώσουμε… ακόμα κι εμείς (!) από τις οικονομίες μας.

Μπορούμε να συνεχίσουμε παραθέτοντας αντίστοιχα στοιχεία για το πρόβλημα και την μέχρι τώρα αντιμετώπισή του. Ακόμα κι αν δεχθούμε ότι  έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, η κατάσταση θα ξανακυλήσει στην δραματική πρότερη κατάσταση αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Για αυτό φωνάζουμε. Για αυτό θα εξακολουθήσουμε να ελέγχουμε τις ενέργειες αποκατάστασης και οριστικής λύσης του προβλήματος.

Και απέχουμε πολύ ακόμα από αυτό το σημείο κύριε Υπουργέ.

*Δεν αναφέρουμε τα στοιχεία των συγκεκριμένων εταιριών γιατί αφενός υπάρχουν ήδη δημοσιευμένα και μπορεί όποιος θέλει να τα βρεί πολύ εύκολα με μία αναζήτηση στο Διαδίκτυο, και αφετέρου γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές περισσότερες εταιρίες που ρυπαίνουν αλλά δεν ελέγχονται λόγω έλλειψης ελεγκτικού προσωπικού ή λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης.

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Αγώνα Ωρωπίων – 19/1/2008

21 01 2008

Το παρακάτω κείμενο μοιράζεται από το Σάββατο στους κατοίκους της περιοχής.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ

 

Συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Έχουν περάσει 50 ημέρες από την τελευταία ανακοίνωσή μας και η ανάγκη να μιλήσουμε μαζί σας είναι έντονη. Την τελευταία φορά (Νοέμβριος 2007) που επικοινωνήσαμε είχαμε επισημάνει:

1) Ότι οι Βιομηχανίες συνεχίζουν να ρυπαίνουν ανενόχλητες τον Ασωπό, τον υδροφόρα ορίζοντα, τον αέρα και το έδαφος, όπου ζούμε μαζί με τα παιδιά μας.

2) Ότι το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., οι Νομαρχίες και οι Δημοτικές αυτοδιοικήσεις αδιαφορούν.

3) Ότι οι εξαγγελίες μέτρων έχουν στόχο όχι την επίλυση των προβλημάτων, αλλά την εκτόνωση και τον περιορισμό της δικής μας αντίδρασης μπροστά στο έγκλημα σε βάρος της δημόσιας υγείας και της καταστροφής του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντός μας.

Μέχρι σήμερα τίποτα δεν άλλαξε προς το καλύτερο, αλλά αντίθετα οι φορείς ρύπανσης (βιομηχανίες) γίνονται περισσότεροι, πιο προκλητικοί και επικινδυνότεροι (ΕΑΒ). Το θετικό στην κατεύθυνση των αντιδράσεών μας είναι ο συντονισμός των Επιτροπών Αγώνα, Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Επαγγελματικών Σωματείων και Εξωραϊστικών – Πολιτιστικών Συλλόγων, με επικεφαλής την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΩΡΩΠΟΥ απέναντι στο κοινό πρόβλημα. Έτσι πραγματοποιήθηκε και η κοινή ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Οινόφυτα, που κατέληξε στο 20λεπτο κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Το μήνυμα των συμμετεχόντων ήταν: «ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ – ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ». Στο στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα. Την ακριβή ημερομηνία θα την μάθετε με ειδικό ενημερωτικό υλικό.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ και κάθε φορά που κάποιοι από το λαό τους βάζουν προ των ευθυνών τους, εξαγγέλλουν μέτρα, για να πάρουν την πρωτοβουλία και να μας βάλουν πάλι στη γωνία και να ανανεώσουν τη δυνατότητα να συγκαλύπτουν το έγκλημα.

Αν πραγματικά θέλουμε λύση στο πρόβλημα ας πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων και την υπόθεση στα χέρια μας.

Όσον αφορά το νερό που ρέει στις βρύσες των σπιτιών μας έχουμε να πούμε με υπευθυνότητα τα παρακάτω:

Η Νομική ευθύνη για την παροχή καθαρού πόσιμου νερού ανήκει αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τα μέχρι σήμερα στοιχεία χημικών αναλύσεων από τις 2-/9/2007 τεκμηριώνουν την ρύπανση – μόλυνση του νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου μας. Η ανακούφιση που όλοι νιώσαμε στις αρχές του Σεπτέμβρη 2007 γιατί όταν οι γεωτρήσεις της Χρυσοπηγής και του Σαρανταρίου βρέθηκαν θανάσιμα μολυσμένες, εμείς είχαμε σαν εναλλακτική λύση τη Μαυροσουβάλα (σε αντίθεση με τα Οινόφυτα που δεν είχαν αυτή την εναλλακτική λύση και έπρεπε να περιμένουν τη σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ) δυστυχώς δεν επρόκειτο να κρατήσει πολύ.

Στην επισήμανσή μας για την ακαταλληλότητα ή μη του νερού …, μας απαντούν με προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις, όχι με τεκμηριωμένες και έγκυρες επιστημονικές αναλύσεις.

Στο αίτημα μας για τη σύνδεση με τον Αγωγό του Μόρνου μας κατακλύζουν με ύβρεις, προπαγανδισμούς, εκφοβισμούς, συκοφαντίες.

Σήμερα ένα μεγάλο μέρος των οικιστών εγκατέλειψε την περιουσία του για να αποφύγει τον κίνδυνο, ένα μέρος των συμπολιτών μας χρησιμοποιεί εμφιαλωμένα νερά και αιμορραγεί οικονομικά για να περιορίσει τον κίνδυνο και άλλοι, από έλλειψη χρημάτων ή άγνοια, πίνουν από το δίκτυο και εκθέτουν άμεσα τον εαυτό τους στο πρόβλημα.

Όλες οι γεωτρήσεις της περιοχής έχουν μολυνθεί. Οι αγρότες και οι επιχειρηματίες του Δήμου μας βρίσκονται σε δεινή θέση. Ποιος θα τους προστατέψει χωρίς να θυσιάσει κάποιους άλλους; Απ’ ότι φαίνεται κανένας, μόνο οι δικές τους κινητοποιήσεις πιστεύουμε εμείς. Η αλήθεια είναι πως, ενώ ο Δήμος μας είναι μεταξύ αυτών που είχαν την ευθύνη για την προστασία του ποταμού και του υδροφόρου ορίζοντα δε στάθηκε στο ύψος των ευθυνών του πάνω από 30 χρόνια και επέτρεψε να συμβούν όσα συνέβησαν. Είναι όλες οι μέχρι σήμερα κοινοτικές και δημοτικές αρχές υπόλογες για τη συμφορά που μας βρήκε.

Η Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων του Ωρωπού θα συνεχίσει να προωθεί την ενημέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών. Στην παρούσα στιγμή δεν έκρινε σκόπιμη την προσφυγή σε δικαστικού τύπου παρεμβάσεις, όπως έκαναν άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις (ΠΑΚΟΕ, ΕΚΠΟΙΖΩ). Οι οποιεσδήποτε ανάλογες διαδόσεις ή δημοσιεύσεις είναι ανακριβείς, συκοφαντικές και υπηρετούν ανομολόγητους σκοπούς. Είναι γεγονός, ότι από κύκλους επώνυμους και ανώνυμους περί τη δημοτική αρχή ή όχι επιχειρείται να συκοφαντηθούν όσοι κινητοποιούνται στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων και να εκφοβιστούν οι πολίτες.

Ως Επιτροπή Αγώνα θα υπερασπιστούμε όχι μόνο τα μέλη μας αλλά και τον οποιονδήποτε συμπολίτη μας που συκοφαντείται, προπηλακίζεται ή επιχειρείται να τρομοκρατηθεί από κάποιους. Το δικαίωμα να ζούμε σε υγιείς συνθήκες είναι αναφαίρετο. Όσο αυτονόητο είναι αυτό, άλλο τόσο αυτονόητη είναι και η αλληλεγγύη μεταξύ όσων αγωνίζονται ενάντια στη ρύπανση του Ασωπού, του υδροφόρου ορίζοντα, του αέρα, της θάλασσας, του εδάφους και της ίδιας της ζωής μας.

«Το ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ είναι υπεύθυνο για ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΕΙΣ, ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ και βλάβες στο ΣΥΚΩΤΙ, στα ΝΕΦΡΑ και το ΑΜΥΝΤΙΚΟ σύστημα του οργανισμού» όπως επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.