Προτάσεις προς ΥΠΕΚΑ για το θέμα ΑΣΩΠΟΣ-ΜΕΣΣΑΠΙΑ

28 01 2010

ΠΗΓΗ: Συμπαράταξη

Επισήμανση: Όπως μας ενημέρωσε ο κ. Αθ. Παντελόγλου, το κείμενο που ακολουθεί, αποτελεί θέση του ΙΤΑΠ και έχει συνταχθεί από τον ίδιο.

Δεκέμβριος 2009

Είναι χίλιες φορές προτιμότερη μια ατελής επεξεργασία -απάντηση στο σωστό, ακριβές ερώτημα, παρά εκατό ακριβέστατες λεπτομερειακές απαντήσεις- επεξεργασίες σε ένα ανακριβές ερώτημα για το θέμα μας

Τι πρέπει να γίνει για το πολυκαιρισμένο πρόβλημα μας; Πρέπει να μεθοδευτούν λύσεις. Ακριβέστερα προτείνουμε να εφαρμοστούν άμεσα σειρά ιεραρχημένων ενεργειών σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες, με παράλληλη-ταυτόχρονη υλοποίηση τους, προκειμένου να συντεθούν και να λειτουργήσουν από κοινού.

1) ΥΓΕΙΑ

1.α. Διασφάλιση καθαρού, εγγυημένης ποιότητας νερού ανθρώπινης χρήσης, το ταχύτερο δυνατόν, σε όλα τα δημοτικά δίχτυα διανομής ποσίμου των ΟΤΑ, στις ρυπασμένες περιοχές (βλ ειδικό παράρτημα 1α).

1.β. Μέτρα διακρίβωσης κατάστασης υγείας του κόσμου και επισήμανσης σχετικών προβλημάτων, υπηρέτησης των αναγκών τις υγείας των τοπικών πληθυσμών από το κρατικό σύστημα υγείας (βλ. ειδικό παράρτημα 1β).

2) ΑΝΑΚΟΠΗ-ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

2.α. Σταμάτημα της ανεξέλεγκτης παραγωγής τουλάχιστον των ειδικών-επικινδύνων ρύπων-αποβλήτων, κάθε μορφής, στα εργοστάσια και τις επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις, παντός είδους και ιδιοκτησίας στις υπό εξέταση περιοχές. (βλ ειδικό παράρτημα 2α)

2.β. Σταμάτημα της ανεξέλεγκτης ένδο-εργοστασιακής(ένδο-επιχειρησιακής) διαχείρισης των αποβλήτων πάσης μορφής και επιβολή τουλάχιστον ελεγχόμενης-ξεχωριστής διαχείρισης των ειδικών -επικινδύνων αποβλήτων παντός είδους και μορφής, στα εργοστάσια επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις τις περιοχής (βλ ειδικό παράρτημα 2β).

2.γ. Σταμάτημα της ανεξέλεγκτης έξω-εργοστασιακής διαχείρισης- διακίνησης βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και της τελικής διάθεσης τους, με μέριμνα διαχωρισμού για τα ειδικά–επικίνδυνα απόβλητα πάσης μορφής, στις εξεταζόμενες περιοχές (βλ ειδικό παράρτημα 2γ).

3) ΧΩΡΟ-ΤΑΧΤΟΠΟΙΗΣΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ «ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ», ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ.

3.α. Μέτρα Χωροταξίας (βλ ειδικό παράρτημα 3α).

3.β. Οργανωση–εξοπλισμός χώρου για βιομηχανικές παραγωγές με προοπτική αξιοβιωτης ανάπτυξης(βλ ειδικό παράρτημα 3β)

3.γ. Ενέργειες-Έργα αποκατάστασης με προοπτική απορρύπανσης των περιοχών που έχουν ρυπανθεί (βλ ειδικό παράρτημα 3γ)

4) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ.

4.α. Θεσμική κατοχύρωση μέτρων και οργανωτικού σχήματος που θα εφαρμόσει την λύση (βλ ειδικό παράρτημα 4α).

4.β. Συγκρότηση, οργανωτική–λειτουργική διάταξη (οργανόγραμμα), περιγραφή ρολών καθηκόντων, υποχρεώσεων, δικαιωμάτων, τρόπου λειτουργίας και διασύνδεση ενεργειών κάθε θέσης. Προσόντα και κριτήρια στελέχωσης κάθε θέσης. Επιλογές στελέχωσης των οργάνων λειτουργίας των λύσεων. Κατοχύρωση των οργάνων υλοποίησης των λύσεων (βλ ειδικό παράρτημα 4β).

Σημείωση: Το παρόν συνοπτικό υπόμνημα πρέπει να μελετηθεί ταυτόχρονα με τις ειδικές εκδόσεις του ΙΤΑΠ:

1) «Ειδικά βιομηχανικά Στερεά Απόβλητα», Οκτώβριος 2003

2) «Η Αειφόρος Βιώσιμη Ανάπτυξη στους Τόπους μας: Τέσσερεις Παράμετροι προς Διαχείριση», Σεπτέμβριος 2006

3) Εισήγηση Αθ. Παντελόγλου στο «Ανοικτό Forum για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα» στις 04-12-2009, 3ο τραπέζι για την «διαχείριση της κρίσης»

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α

1. Επισημοποίηση ένταξης έργου «Κατασκευή Κεντρικού Διυλιστηρίου Ύδατος Στερεάς Ελλάδας» στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Δ! κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης). Έγκριση-Διακήρυξη κατασκευής έργου.

2. Ανάθεση Σχεδιασμού-Κατασκευής του Κεντρικού διυλιστηρίου σε ΕΥΔΑΠ στην Υλίκη λίμνη.

3. Διασφάλιση αναγκαίας γης για κατασκευή δικτύων διανομής και λειτουργίας έργου με διασφάλιση σύνδεσης με τις υδροδοτικές πηγές (αγωγός Μόρνου, Υλίκη Λίμνη, άλλες πηγές διαθέσιμου πόσιμου νερού)

4. Έναρξη κατασκευής του κεντρικού διυλιστηρίου

5. Τρεις κύριοι Κλάδοι Διανομής, περιοχές που θα καλυφθούν. Αγωγος1: Θήβα, Θηβαϊκά χωριά. Αγωγός 2: Αυλίδα, Χαλκίδα, ΚεντρικήΕύβοια (δήμοι Μεσσαπίων, Αρτάκης, Ληλαντίου). Αγωγος3: Τανάγρα, Σχηματάρι, Οινόφυτα, Ορωπός, Ορωποχώρια. Υπαγωγή-ένταξη των επιμέρους τοπικών σχεδιαζόμενων υδροδοτικών έργων στη νέα σχεδιαζόμενη λύση υδροδότησης Στερεάς Ελλάδας.

6. Θεσμοθέτηση του νέου ρόλου των τοπικών Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης, σαν παραλήπτες ποσοτικά-ποιοτικά «στην πόρτα του τόπου» του διυλισμένου νερού ανθρώπινης χρήσης, και εσωτερικοί τοπικοί διαχειριστές του, υποχρεούμενοι στην κατ’ οικονομία και ασφάλεια εκμετάλλευση–λειτουργία του εσωτερικού δικτύου διανομής.

7. Θεσμική, υποχρεωτική και λειτουργική διασύνδεση Ύδρευσης-αποχέτευσης προς όλους όσους χρησιμοποιούν νερό για αστικούς η επιχειρηματικούς λόγους στις περιοχές αυτές.

8. Υποχρεωτική διασύνδεση αποχέτευσης στα υπαρκτά είτε στα νέα δίκτυα συλλογής καταλλήλων (εντός προδιαγραφών απόρριψης) υγρών απόβλητων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές (κατάργηση απόρριψης σε απορροφητικούς βόθρους και επιφανειακούς υδάτινους φορείς).

9. Απογραφή υπαρκτών γεωτρήσεων και καταγραφή αντλήσεως υδάτων από υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, για τον όποιο λόγο και ανάγκη.

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1β

1. Άνοιγμα-Έναρξη ειδικού Κρατικού Προγράμματος, για την εξέταση των επιπτώσεων στην δημόσια υγεία από την ρύπανση περιοχών με τοξικά βαρέα μέταλλα.

2. Η ευθύνη της διεξαγωγής του επισήμου αυτού κρατικού προγράμματος έλεγχου της Δημοσίας Υγείας, πρέπει να ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας.

3. Στον σχεδιασμό, διεξαγωγή, έλεγχο ποιότητας υλοποίησης και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πρέπει να εμπλακούν τα αρμόδια όργανα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και τα αρμόδια εξειδικευμένα όργανα της Γ.Γ. Επιθεώρησης εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας.

4. Η θεσμική συμμετοχή ειδικού επιστήμονα, εξειδικευμένου σε τέτοιες μελέτες, σαν Εκπροσώπου του ΙΤΑΠ και του κόσμου των περιοχών, σε όλες τις παραπάνω φάσεις του έργου αυτού θεωρείται απαραίτητη και είναι βασικό ζητούμενο.

5. Το όλο πρόγραμμα πρέπει να καλύψει την εξέταση του γενικού πληθυσμού των ρυπασμένων περιοχών και να επικεντρωθεί, μετά στην εξέταση και των ειδικών ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους κινδύνους Υγείας (Εργάτες μεταλλοβιομηχανίας, εξορυκτικής βιομηχανίας, Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, Εγκυμονούσες, Βρέφη- Παιδιά, έφηβοι).

6. Επιδιώκεται η διασύνδεση του έργου αυτού με τα σχετικά ερευνητικά Προγράμματα και τις concerted actions, στο 6ο-7ο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης σε Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία εξετάζουν ακριβώς τα ίδια θέματα τώρα. Το σημείο αυτό είναι και ανεξάρτητη επιδίωξη-στόχος του ΙΤΑΠ.


Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: