Παραβάσεις κι έλεγχοι ΝΟΕ,ΔΕΚ/2007 – Δημοσίευση Φεβρουαρίου 2008

22 02 2008

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2007 ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
ΕΜΜ. Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.        Η Εταιρεία δεν πραγματοποιούσε μετρήσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στα αέρια απόβλητα της, τα οποία παράγονται κατά την τήξη του χυτοσιδήρου με συχνότητα δύο φορές ανά  έτος  και δεν υπάρχει ημερολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. Βοιωτίας για την καταγραφή των αποτελεσμάτων, κατά παράβαση της ισχύουσας ΑΕΠΟ (Π.Ο.3.6. Α ΚΑΙ 3.6.Γ ) και του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981)

2.        Δεν έχει εκδοθεί άδεια διάθεσης των στερεών αποβλήτων σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ΑΕΠΟ (Π.Ο. 3.9) και στην ΚΥΑ 50910/2727/2003.(ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003

3.        Δεν δόθηκαν παραστατικά τα οποία να αποδεικνύουν ότι η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004.και τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ΑΕΠΟ   (Π.Ο. 3.13)

 

 

 

 

 

 

 

15.000

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ -ΧΗΜΙΚΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1.        Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων κατά παράβαση της Υγειονομικής Διάταξης  Ε1β221/01-22 (ΦΕΚ 138/Β1965) και τα προβλεπόμενα της σχετικής ΑΕΠΟ (Π.Ο.12)

2.        Η συλλογή και μεταφορά των στερεών(μη επικίνδυνων) αποβλήτων της βιομηχανίας, γινόταν χωρίς την απαιτούμενη από τα σχετικά άρθρα 8 & 11 της ΚΥΑ 50910/2727/2003.(ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003

 

 

 

8.000

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 1.        Η επιχείρηση παραβαίνει τον περιβαλλοντικό όρο (5) της σχετικής ΑΕΠΟ, ο οποίος αναφέρει ότι: «Από την λειτουργία του εργοστασίου δεν θα παράγονται υγρά απόβλητα» Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε η ύπαρξη υγρών αποβλήτων σε βόθρο, τα οποία προέρχονται από την παραγωγική της διαδικασία με σημαντικές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, μείγμα αλειφατικών /αρωματικών υδρογοναθράκων και διαλυτών. Η εταιρεία έπρεπε να είχε προμηθευτεί τις σχετικές άδειες και να διαχειρίζεται τα προκύπτοντα υγρά της απόβλητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις  ΚΥΑ 13588/725 για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και της Υγειονομικής Διάταξης  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)

 

 

 

60.000

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. 1.        Η εταιρεία διέθετε τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα της  στον π. Ασωπό, (μέσω αγωγού όμορης βιομηχανίας) χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις Υγειονομικής Διάταξης  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965) {«Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», ΦΕΚ 138/Β/1965, όπως ισχύει} άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων και κατά παράβαση του όρου 4.4. της σχετικής ΑΕΠΟ 91528/11-06-2002  που προβλέπει:«Η ψύξη των εγκαταστάσεων (όπου απαιτείται) να γίνεται μέσω κλειστού κυκλώματος με αποσκληρυμένο νερό το οποίο να ψύχεται σε πύργους ψύξης».

2.        Η εταιρεία δεν τηρούσε βιβλίο καταγραφής των ποσοτήτων σαπουνελαίων και λιπαντικών που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία, κατά παράβαση  του  περιβαλλοντικού όρου 4.16  της με Α.Π. 91528/11-06-2002 ΑΕΠΟ (όπως αυτό προστέθηκε με την Α.Π. 852/27-02-2006) Απόφαση τροποποίησης της προιγούμενης απόφασης )

 

 

 

60.000

ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. 1.        Η εταιρεία χρησιμοποιούσε για τι βιομηχανικές της  ανάγκες νερό από τρεις γεωτρήσεις, χωρίς να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες για την χρήση νερού, όπως αυτό απαιτείται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις των Νόμων 3199/2003(ΦΕΚ137/Α/05-06-2003) & Ν. 1739/1987/(ΦΕΚ Α΄201/19-11-1987)

 

 

10.000

ΖΟΥΡΑΣ FARM Α.Ε. 1.   Η εταιρεία δεν διέθετε σε ισχύ την απαιτούμενη από την     κείμενη νομοθεσία Περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων των Ν. 1650/1986, Ν. 3010 /2002, την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ678/Β/90) & την  ΚΥΑ 15393/2332/ΦΕΚ1022/Β2002

2.  Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια υγρών αποβλήτων, κατά    παράβαση των προβλεπομένων στην Υγειονομική Διάταξη  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)

3. Η εταιρεία χρησιμοποιούσε για τι βιομηχανικές της   ανάγκες νερό από γεώτρηση χωρίς να διαθέτει τις προβλεπόμενες άδειες για την χρήση νερού,

Ν. 3199/2003(ΦΕΚ137/Α/05-06-2003).

 

 

 

 

 

 

18.000

 

ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

1. Η δραστηριότητα δεν διέθετε άδεια Περιβαλλοντικών Όρων,       κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων του      Ν. 1650/1986,  της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003) &  της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965).

2.  Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)  & της Κοινή Απόφασης των τεσσάρων Νομαρχών 19640/79/27-12-79 (ΦΕΚ 1136 Β΄)

3. Τα υγρά απόβλητα μονάδας καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία σε λάκκο αγνώστου βαθμού στεγανότητας (λόγω έλλειψης στοιχείων , μελετών, περιβαλλοντικών όρων -ΑΕΠΟ κ.λ.π.) εντός του οικοπέδου  της επιχείρησης και πλησίον ρέματος απ΄ όπο , σύμφωνα με τον υπεύθυνο αντλούνται και χρησιμοποιούνται για άρδευση σε γειτονικό κτήμα ιδιοκτησίας του.  Από τα. ανωτέρω προκύπτει ότι δεν λαμβάνεται καμία πρόληψη για την προστασία των υδάτων από κινδύνους ρύπανσης και μόλυνσης κατά παράβαση του Ν. 1650 /1986 και της ΚΥΑ Υγειονομική Διάταξη Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965).Επίσης σε γειτονικό ρέμα και στην απόληξη αγωγού της επιχείρησης υπήρχε συσσωρευμένη λάσπη προσομοιάζουσα με τα απόβλητα της μονάδας αυτής. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 1650/1986, της ΚΥΑ 11014/702/Φ104/2003(ΦΕΚ332Β΄) και της Υγειονομικής  Διάταξης   Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965).

4  Σε πολλά σημεία της δραστηριότητας υπήρχαν ίχνη και   υπολείμματα καύσης  στερεών αποβλήτων – κυρίως πλαστικές σακούλες – κατά παράβαση της ΚΥΑ Υ.Δ. Υ1β/.2000/04-05-1995 (ΦΕΚ 343 Β΄). Επίσης τα νεκρά ζώα που προκύπτουν, ενταφιάζονται και δεν διαχειρίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β/06-05-1993) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

5.   Η μονάδα χρησιμοποιούσε για τι βιομηχανικές της  ανάγκες νερό, από γεώτρηση χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική άδεια χρήσης νερού, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη νομοθεσία για την προστασία και την διαχείριση των υδάτων Ν.. 3199/2003(ΦΕΚ137/Α/05-06-2003).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.000

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 1.        Η εταιρεία στην παραγωγικής της δραστηριότητα, πραγματοποιούσε επιπλέον μία διαδικασία  (βαφή)για την οποία δεν  έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες,  και δεν έχει  αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α΄/86) & Ν.  3010(ΦΕΚ 91/Α2002).

2.        Η εταιρεία απέρριπτε σαπουνελαία σε βόθρο διάθεσης  λυμάτων, κατά παράβαση της σχετικής  ΚΥΑ 13588/725(ΦΕΚ 383/Β/2006) για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και της Υγειονομικής Διάταξης  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)

 

 

 

 

20.000

STAMPA  GROUPΑ.Ε. 1.        Η δραστηριότητα λειτουργούσε χωρίς να διαθέτει εν ισχύ την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση  κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων (Ν. 1650/1986, Ν. 3010/2002, ΚΥΑ 69269 & ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003)

2.    Δεν διέθετε άδεια διαχείρισης και διάθεσης στερεών αποβλήτων όσον αφορά  τα παραγόμενα απόβλητα της και την παραγόμενη ιλύ από την μονάδα επεξεργασίας   υγρών αποβλήτων σύμφωνα με το αρ. 8, της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄)

3.        Δεν διέθετε βιβλίο καταγραφής αερίων εκπομπών από΄την Δ/νση ΔΕΑΡΘ /ΥΠΕΧΩΔΕ  και δεν υπήρχαν μετρήσεις της ποιότητας των αερίων αποβλήτων ανά βάρδια, σες αντίθεση με τον Περιβαλλοντικό Όρο 5.1. της σχετικής ΑΕΠΟ και τις διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93(ΦΕΚ 264/Β/15.04.93

 

 

 

 

8.500 €

ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΠΕ 1.        Η δραστηριότητα δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση της Υγειονομικής Διάταξης  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965).

2.        Η εταιρεία δεν διέθετε περιβαλλοντικούς όρους κατά παράβαση των Ν. 1650/1986, Ν. 3010 /2002, την ΚΥΑ 69269/5387/ (ΦΕΚ678/Β/90) & την  ΚΥΑ 15393/2332/ΦΕΚ1022/Β2002

 

 

 

3.400 €

ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. 1.        Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια λειτουργίας για το τμήμα  επεξεργασίας υποπροιόντων σφαγής .

2.        Δεν διέθετε την σχετική άδεια για την συλλογή και  μεταφορά της  παραγόμενης  λάσπης από την μονάδα επεξεργασίας  των υγρών αποβλήτων της ,όπως αυτό προβλέπεται στην σχετική  ΑΕΠΟ στο εδάφιο (δ)  (Περιβαλλοντικός Όρος 11)  και απαιτείται από την σχετική  ΚΥΑ 50910/2727/2003.

3.        Δεν είχε εγκατεστημένη την φάση της χλωρίωσης στην μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, όπως αυτό απαιτείται από την εγκεκριμένη μελέτη  διάθεσης, (στο εδάφιο 2.5.φασεις επεξεργασίας) με συνέπεια να μην γίνεται απολύμανση των υγρών αποβλήτων και να προκαλείται υποβάθμιση στον ποταμό ΑΣΩΠΌ.

4.        Η εταιρεία δεν παρακολουθούσε και δεν κατέγραφε την ποιότητα των υγρών αποβλήτων στο τελικό στάδιο επεξεργασίας και διάθεσης προς τον Ασωπό ποταμό, όπως αυτό απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους (π.ο 11 & 12) της  σχετικής ΑΕΠΟ

5.         Η εταιρεία λειτουργεί τρεις γεωτρήσεις που υπάρχουν στο οικόπεδό της και χρησιμοποιεί νερό για τις ανάγκες της δραστηριότητας, κατά παράβαση των προβλεπομένων στη νομοθεσία για την προστασία και διαχείριση των υδάτων (άρθρο 11, του σχετικού Νόμου 3199).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.000 €

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Η εταιρεία λειτουργούσε χωρίς να έχει σε ισχύ την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση της  (Ν. 1650/1986, Ν.3010/2002, την ΚΥΑ 69269/5387/(ΦΕΚ 678/Β/90) & την ΚΥΑ 15393/2332/ΦΕΚ1022/Β2002)

 

 

4.000 €

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΕ Η εταιρεία δεν διέθετε σε ισχύ περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση των Ν. 1650/1986 & την ΚΥΑ  69269/5387/(ΦΕΚ 678/Β/90)

 

1.000 €

ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΠΕ- ΑΦΟΙ  Ν. ΜΠΡΟΚΟΥ

 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία δεν διάθετε την απαιτούμενη άδεια διάθεσης λυμάτων- υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υ.Δ. με ΑΡΙΘ.  Ε1β221/01-22(ΦΕΚ 138/Β1965)

 

1.100 €

E.A.B. 1.        Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από τη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (χρωμιούχων, κυανιούχων, όξινων/ αλκαλικών κ.α) των εγκαταστάσεων της εταιρείας, δεν γινόταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Δ.3.10. της με αρ. πρωτ. : 157012 / 23-11-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Εν προκειμένω η ιλύς είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες και δεν υπάρχει περιμετρική τάφρος.

 

2.        Τα λουτρά επιμεταλλώσεων σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρ. Δ.1.3 (β) της (11) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν καλύπτονταν επαρκώς με πλαστικά σφαιρίδια.

   150.000

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: