Λέτε να μας διαβάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ; Κρίσιμη επερώτηση για Ασωπό και Ράμπο Περιβάλλοντος

31 01 2008

(Ξένη δημοσίευση) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΡΙΖΑ- ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΧ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ,Ν.ΤΣΟΥΚΑΛΗ- Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου30-01-2008

Ερώτηση – ΑΚΕ

Προς τον κ. Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και οι μηχανισμοί ελέγχου.

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) ιδρύθηκε με σημαντική καθυστέρηση, σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228Α), με βασικό στόχο την παρακολούθηση εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και λειτούργησε από τις αρχές του 2004. Η Ε.Υ.Ε.Π. έχει ανεξάρτητη δομή και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η χώρα μας όπως και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ένωσης οφείλουν – σύμφωνα με το σημείο 8 της προαναφερόμενης Σύστασης, να υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται στον τομέα της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για το ρόλο και τις αρμοδιότητες των Αρχών Επιθεώρησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τους πόρους και τον εξοπλισμό που διαθέτουν, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, που διενήργησαν, καθώς και τον ετήσιο εθνικό προγραμματισμό σχετικά με τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Ωστόσο, από τα τέλη του 2005 έως σήμερα η ΕΥΕΠ εξακολουθεί να μη συντάσσει ετήσιο προγραμματισμό και οι έλεγχοι διενεργούνται συνήθως κατόπιν σοβαρών καταγγελιών ή εντολών της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, δηλαδή δεν έχουν τεθεί σαφή κριτήρια και έτσι οι έλεγχοι είναι συχνά επιλεκτικοί.

Δεν έχει προωθηθεί η θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής των υφιστάμενων ή/και νέων (υπό αδειοδότηση) έργων και δραστηριοτήτων, αλλά και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, όπως θα έπρεπε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 331/2001/ΕΚ Σύστασης. Δεν έχει προωθηθεί η σύνταξη ικανής Βάσης Δεδομένων, όπου θα περιελάμβανε τόσο την κείμενη νομοθεσία και τον αριθμό και το είδος των υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων με τους περιβαλλοντικούς όρους που ετέθησαν για την αδειοδότησή τους, όσο και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, στοιχεία που έπρεπε να είναι διαθέσιμα και στην Ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ.

Κατά την παρούσα φάση η ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ βρίσκεται ακόμη «υπό κατασκευή», τα περισσότερα ενημερωτικά στοιχεία που υπάρχουν χρονολογούνται από τις αρχές του 2004 και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, σχετικά με ελεγχόμενες εταιρείες και τις όποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν. Η μόνη πληροφόρηση του κοινού και εν γένει των ενδιαφερόμενων, γίνεται μόνο μέσω Δελτίων Τύπου του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και αυτό έγινε κυρίως μετά την αποκάλυψη της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού. Οι ενδιαφερόμενοι, κοινό και ΜΜΕ συναντούν μεγάλη δυσκολία να έχουν ακόμη και στοιχειώδη ενημέρωση από την ΕΥΕΠ, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία θα έπρεπε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση, κλπ.

Μέχρι σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ΕΥΕΠ υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού που ορίζει το σχετικό ΠΔ και που αφορά στην οργάνωση, λειτουργία και στελέχωσή της, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο τετράμηνο υλοποιήθηκαν ορισμένες αποσπάσεις και αυξήθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων της.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Γιατί δεν δημοσιοποιείται ο ετήσιος εθνικός Προγραμματισμός των έργων και δραστηριοτήτων, στις οποίες η ΕΥΕΠ διενήργησε ελέχους ; Γιατί η ΕΥΕΠ λειτουργεί χωρίς ανοιχτό πρόγραμμα ελέγχων, όπως επιβάλλεται από την ως άνω Σύσταση, με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να χαρακτηρίζονται μονομερείς και μεροληπτικοί ;

– Γιατί δεν αναρτώνται στην Ιστοσελίδα της ΕΥΕΠ τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων και λοιπά στοιχεία, καθώς και όλες οι ετήσιες Εθνικές εκθέσεις, που έχει εκπονήσει; Για παράδειγμα γιατί λείπει η Έκθεση του 2004 ;

– Ποιός είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στην Γενική Επιθεώρηση και στους δύο Τομείς της ΕΥΕΠ, ποιές οι ελλείψεις και πως προβλέπεται να καλυφθούν, ώστε να μπορεί να ΕΥΕΠ να ανταποκριθεί καλύτερα στο έργο της;

– Ποια είναι τα μέτρα που εισηγήθηκε η ΕΥΕΠ σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της ανίχνευσης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού; Ποια από αυτά υλοποιήθηκαν; Τι σκοπεύει να κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθαρισμό και αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής; Έχει οριοθετηθεί η λεκάνη απορροής της περιοχής, ώστε να γνωρίζουμε την έκταση και το είδος της ρύπανσης;

– Ποιοι είναι οι φορείς του δημόσιου τομέα, έχουν ελεγχθεί τα δύο τελευταία χρόνια και ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων ;

– Με ποιο τρόπο καταλογίζεται το ύψος των προστίμων στη βάση των διαπιστωμένων παραβάσεων και πως εξασφαλίζεται η ίση αντιμετώπιση των ελεγχόμενων δραστηριοτήτων;

– Σε πόσες περιπτώσεις διαπιστώθηκε σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, από ρύπανση που προέρχεται από έργα και δραστηριότητες που ελέγχθηκαν και ποια μέτρα εισηγήθηκαν οι Επιθεωρητές για την αποκατάσταση αυτής ;

– Από τις 30 Απριλίου 2007 εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς». Τι έχει κάνει το ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την ενσωμάτωση της εν λόγω Οδηγίας; Θα εφαρμοστεί στην περίπτωση της ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής Οινοφύτων-Ασωπού;

– Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακών κλιμακίων επιθεωρητών περιβάλλοντος;

Ζητείται να κατατεθούν :

· Τα σχετικά έγγραφα και οι πίνακες με τους Φορείς που έγιναν αντικείμενο ελέγχων, τις ποινές που εισηγήθηκαν οι επιθεωρητές, τις ποινές που επιβλήθηκαν και κάθε σχετικό έγγραφο από τις αρχές του 2004 έως σήμερα.

· Τα προγράμματα των ετήσιων ελέγχων για το 2004, 2005, 2006 και 2007, καθώς και οι γενικοί άξονες κατεύθυνσης των ελέγχων που έχουν καθορισθεί για το 2008.

· Οι ετήσιες εθνικές εκθέσεις, σχετικά με τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, που υπέβαλε η ΕΥΕΠ στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχάλης Παπαγιαννάκης

Νίκος Τσούκαλης

http://www.ana.gr/anaweb/user/showprel?service=3&maindoc=6099195

Advertisement

Ενέργειες

Πληροφορίες

2 Σχόλια

31 01 2008
thesarangi

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!ΜΠΡΑΒΟ – ΜΠΡΑΒΟ – ΜΠΡΑΒΟ!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 02 2008
dimitris

εννοειται!Το μοναδικο κομμα που ασχολειται και εντασσει στο πολιτικο του σχεδιο την οικολογια ειναι ο Συνασπισμος και εν συνεπεια και ο ΣΥΡΙΖΑ!
Συνεχιστε την καλη δουλεια!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: