Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρώμιο σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Παπαδημούλη

14 01 2008

Μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ κ. Παπαδημούλη, για το θέμα της ρύπανσης της περιοχής του Ασωπού, ο αρμόδιος επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας, εκ μέρους της επιτροπής απάντησε τα ακόλουθα:

E-4904/07EL
Απάντηση του κ. Δήμα
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10.01.2008)

Το μεταλλικό χρώμιο εμφανίζεται με τρία σθένη, μεταξύ των οποίων τοξικότερο θεωρείται το εξασθενές. Το εξασθενές χρώμιο είναι βιομηχανικό απόβλητο που προκύπτει από την παρασκευή ή χρήση χρωμάτων και επιχρισμάτων ή από εργασίες συγκόλλησης. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες και συμπτώματα άσθματος, ενώ μετά από εισπνοή είναι δυνατόν να παρατηρηθεί ερεθισμός ή ακόμη και διάτρηση του ρινικού διαφράγματος. Είναι γνωστές οι δυσμενείς τοξικολογικές επιδράσεις του καθώς και η καρκινογόνος δράση του – προσβάλλει πρωτίστως τους πνεύμονες. Το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) το έχει κατατάξει στην κατηγορία 1 (καρκινογόνο για τον άνθρωπο).

Ωστόσο, η ταξινόμηση αυτή ισχύει μόνο για έκθεση μέσω της εισπνοής.

Αντίθετα, όσον αφορά την έκθεση από το στόμα, μακροχρόνια μελέτη καρκινογένεσης, στην οποία παραπέμπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του πόσιμου νερού[1] της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), δεν παρείχε ενδείξεις καρκινογένεσης. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το εξασθενές χρώμιο είναι ωστόσο περιορισμένα. Τόσο ο αμερικανικός Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος, όσο και η ΠΟΥ, αναμένουν τα αποτελέσματα μελετών για το εξασθενές χρώμιο οι οποίες διεξάγονται στο πλαίσιο του εθνικού τοξικολογικού προγράμματος των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένονταν για το 2006, αλλά δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.

Η ισχύουσα τιμή για το χρώμιο (50 µg/l) δυνάμει της οδηγίας για το πόσιμο νερό[2] βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΠΟΥ του 1992. Οι κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ΠΟΥ το 2004 δεν περιλαμβάνουν αλλαγές όσον αφορά το χρώμιο. Εν όψει της αναθεώρησης της οδηγίας, η Επιτροπή επανεξετάζει τώρα τον κατάλογο των παραμέτρων που θα περιλαμβάνει η πρόταση νέας οδηγίας για το πόσιμο νερό. Τα μέχρι τούδε διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα δεν δικαιολογούν τον καθορισμό νέας τιμής.

Παρόλα αυτά και ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμετρικής τιμής για το χρώμιο, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο, στην οποία αναφέρεται η ερώτηση του αξιότιμου μέλους του Κοινοβουλίου. Δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για το στάδιο των μέτρων που αποσκοπούν στην εξάλειψη του κινδύνου για τη δημόσια υγεία και στην αποκατάσταση της ποιότητας του νερού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ξεκίνησε με δική της πρωτοβουλία σχετική έρευνα και ζήτησε πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, και συγκεκριμένα από την οδηγία 2006/11/ΕΚ[3] για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον, την οδηγία 80/68/ΕΟΚ[4] του Συμβουλίου για την προστασία των υπόγειων υδάτων, την οδηγία 91/689/ΕΟΚ[5] του Συμβουλίου για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και την οδηγία 98/83/ΕΚ[6] του Συμβουλίου για το πόσιμο νερό. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος της Επιτροπής είναι να εξασφαλίσει ότι ο ποταμός Ασωπός δεν ρυπαίνεται από επικίνδυνες ουσίες, ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού για τους περίοικους ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα πρότυπα και, σε περίπτωση που η έρευνα καταδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων, ότι οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα εν προκειμένω.


[1] WHO Guidelines for drinking-water quality, Geneva, 2004.[2] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.[3] Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας, ΕΕ L 64 της 4.3.2006.[4] Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 20 της 26.1.1980.[5] Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα απόβλητα, ΕΕ L 377 της 31.12.1991.[6] Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της 5.12.1998.

Και μερικά σχόλια από εμάς:

  1. Πρώτα από όλα αξίζει να σημειωθεί, και είναι μία σημείωση ΖΩΗΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ότι όσοι αγρότες της περιοχής χρησιμοποιούν γεωτρήσεις για να ποτίσουν αεροψεκάζοντας τις καλλιέργειές τους κινδυνεύουν εισπνέοντας καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο.
  2. Στην περιοχή πρόσφατα (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2007), έχουν μετρηθεί συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου μέχρι και 136 μικρογραμμάρια ανά λίτρο νερού. Αν δεν σταματήσει η αιτία για την ύπαρξη του εξασθενούς χρωμίου στο υπέδαφος αλλά και στα επιφανειακά ύδατα, ανά πάσα στιγμή οι συγκεντρώσεις μπορούν να ανέβουν σε μικρό χρονικό διάστημα στα ίδια και σε μεγαλύτερα επίπεδα. Με δεδομένη την ανεπάρκεια ελεγκτικού προσωπικού κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να επαφιόμαστε στην καλή πίστη των βιομηχανιών της περιοχής όταν μάλιστα ήδη έχουν παρανομήσει στο παρελθόν; Η βεβαιότητα αυτή, προέρχεται από το γεγονός και μόνο της ύπαρξης εξασθενούς χρωμίου στον υδροφόρο ορίζοντα. Το εξασθενές χρώμιο είναι ανθρωπογεννές και δεν συναντάται με αυτή την μορφή στο φυσικό περιβάλλον.
  3. Παρατηρείστε την διαφοροποίηση που κάνει το κείμενο της Ευρωπαϊκής επιτροπής όταν μεταφέρει το βάρος από το χρώμιο στο ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ χρώμιο: «…Παρόλα αυτά και ανεξάρτητα από το ζήτημα της παραμετρικής τιμής για το χρώμιο, η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την υφιστάμενη ρύπανση του ποταμού Ασωπού από εξασθενές χρώμιο…».
  4. Πέραν όμως της ρύπανσης μίας τεράστιας περιοχής με εξασθενές χρώμιο, παραμένει και το θέμα της γενικότερης ρύπανσης του περιβάλλοντος, είτε από άλλα βαρέα μέταλλα, είτε από αέριους ρύπους, είτε από άλλες χημικές ουσίες. Πραγματικά πιστεύουμε ότι μία περιοχή που «φιλοξενεί» 300 εργοστάσια, με τις Ελληνικές συνθήκες λειτουργίας των εργοστασίων, είναι περιβαλλοντικά καθαρή; Στην περιοχή κατοικούν το καλοκαίρι εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες και κάνουν μπάνιο στην περιοχή που εκβάλει ο Ασωπός. (Ωρωπός, Χαλκούτσι, Δήλεσι, Αυλίδα, Κάλαμος και όλες οι πέριξ παραλίες). Πως ανεχόμαστε ακόμα αυτή την κατάσταση;
  5. Και τέλος, υπάρχει ο κάμπος του Ωρωπού με χιλιάδες στρέματα καλιεργειών που καταλήγουν στο τραπέζι μας και στις λαϊκές αγορές της Αθήνας.

Θα περίμενε κανείς, ότι με την δημοσιοποίηση του προβλήματος το καλοκαίρι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έδιναν αγώνα δρόμου ποιός θα πρωτοστατήσει στον αγώνα κατά της ρύπανσης. Αυτό δεν περιμένουμε από τους τοπικούς άρχοντες αλλά και από την κεντρική εξουσία; Αντίθετα, βλέπουμε ότι αντί να προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας εναντίον της ρύπανσης, αυτοί προσπαθούν να κουκουλώσουν το πρόβλημα προφασιζόμενοι «το καλό του τόπου». Θεωρούμε ότι το καλό του τόπου εξυπηρετείται πολύ καλύτερα με καθαρό περιβάλλον και αειφόρο ανάπτυξη παρά με την σημερινή αρρωστημένη ή έστω οριακή κατάσταση.

Γιατί να μην γίνει η περιοχή μας υπόδειγμα αρμονικής συνύπαρξης εργοστασίων και φυσικού περιβάλλοντος; Γιατί να μην έχουν γαλάζιες σημαίες οι ακτές μας; Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την φυσική ομορφιά του τόπου για περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και έσοδα στους ντόπιους αντί να έχουμε την Δαμόκλειο σπάθη συνεχώς πάνω από το κεφάλι μας; Όσοι έχουν περιουσίες στον τόπο αυτό, νομίζουμε ότι πρέπει να σκεφτούν πολύ καλά ποιά λύση και ποιό μέλλον θέλουν για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που τους φόρτωσαν.

ΑΣΩΠΟΣ ΣΟΣ.

Advertisement

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: